73042. lajstromszámú szabadalom • Tengelyirányú nyomástól tehermentesített turbina

Megjelent 1918. évi december lió 12-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73042. szám. V/d/l. OSZTÁLY­Tengelyirányú nyomástól tehermentesített turbina. neuhold ede ny. malomigazgató temesváron! A bejelentés napja 1917 junins hó 14-ike. A találmány tetszőleges hajtóközeggel mű­ködtethető, vízszintes tengelyű oly turbinára vonatkozik, mely tengelyirányú nyomástól tehermentesítve van. Az ily turbina előnye, hogy vógcsapok szokásos, célszerűtlen ágya­zatai, fésűs csapágyak stb. elmaradnak, azaz igen nagy nyomás esetén is túlnagy súrlódás nélküli, egyszerű csapágyak alkal­mazhatók, továbbá ugyanazon tengelyen hát­rány nélkül tetszőleges számú turbinakerék­kel ellátott, hosszú és így nagyteljesítményű gép szerkeszthető, labirint- és másefféle tö­mítések helyett egyszerű, közönséges tömí­tések használhatók és általában a gép jobb hatásfokkal dolgozik. A találmány szerint ezeket az előnyöket szimmetrikus kettős tur­binának, illetve turbinakeréksorozatoknak oly elrendezésével érjük el, mely szerint a gép­tengely közepét körülvevő kamra, célszerűen az alább ismertetendő módon kiképezett helytálló üreges tömb két oldalához csatla­kozó szimmetrikus turbinaházak akként van­nak alkalmazva, hogy az utóbbiaknak külső végén történik a hajtóközeg bevezetése, míg a középső belső közös kamra a kibocsátó térrel (pl. vízturbinánál a diffuzorral, gőz­turbinánál a kondenzációs vakuumtérrel) köz­vetlenül egyesítve van. Ezen elrendezésnek az ellenkező elrendezéssel szemben (mely­nél tehát a hajtóközeg bevezetése a gép közepén, a kibocsátás pedig a két végén van) az a főelőnye, hogy miután a gép kö­zepe közvetlenül átmegy az alacsonynyo­mású térbe, külön elágazó elvezető vezeté­keket és így az ezekkel járó veszteségeket elkerüljük, azaz jobb hatásfokot, kedvezőbb hajtóközegfogyasztást érünk el. A mellékelt rajzon a találmány szerinti gép célszerű foganatosítási alakja van föl­tüntetve. Az 1. ábra a gép függélyes hosszmetszete, a 2. ábra metszet az 1. ábrának II—II. vo­nala szerint. A hosszú (1) géptengely megvastagított (2) középrészét az üreges helytálló (3) tömb­ben kiképezett (4) agy veszi körül, melyet a tömb határoló falával a sugárirányú (5) merevítő bordák kötnek össze (2. ábra). Az utóbbiak közül az alsó kettő közötti tér köz­vetlenül közlekedik a (3) tömb alsó (6) oldal­falai határolta alacsony nyomású kibocsátó térrel. A (3) tömb tehát két oldalt az (5) bordák végei alkotta áttörések (2. ábra) út­ján a kettős turbina felé nyitva van. Az (5) bordák vagy szárnyak esetleg a hosszfölü­letükön kiképezett (föl nem tüntetett) áttö­résekkel is elláthatók, melyek a bordák kö­zötti tereket egymással, illetve a kisnyo­mású térrel közlekedésbe hozzák.

Next

/
Thumbnails
Contents