73000. lajstromszámú szabadalom • Mótoros kerékpár

— 2 -(t) a motorházat (1. ábra), (2) a ráerő­sített hengert, (3) a dugattyut, (4) a hajtó­rudat, (5) a mótortengelyt és (6) a szelepe­ket jelöli. A motorház alsó felére van föl­erősítve a (7) hosszú csap, mely a (8) kor­mányvilla üres (9) tengelyébe egyszerűen be van tolva. A (10) kormány (2. ábra) a (9) kormánytengellyel úgy erősíthető össze, hogy a kormány gyűrűalakú fölhasított (II) tol­datát rátoljuk a (9) tengelyre és a (12) csa­varral megszorítjuk. Ha a csőalakú (9) kor­mánytengely is föl van hasítva, akkor a (12) csavar az (1) motorházhoz erősített (7) csa­pot (1. ábra) is megszorítja, vagyis a motor fölszerelése ezen egyetlenegy csavar meg­húzásával történik. Leszerelés céljából CSIH,< pán ezen egyetlen (12) csavart kell megol­dani. Az (5) mótortengely a (13) fix vagy súr­lódó tengelykapcsolás útján van a (14) közlő­tengellyel összeköttetésben, mely tengely má­sik végén fix tengelykapcsolással hajtja meg a (8) villára erősített (14) tengelyen futó kis (15) kúpkerekét. A (15) kúpkerék azután a (16) nagy kúpkerék által a motorkerékpár első (17) kerekét hajtja. A mótor tehát a közlőmű és egy kúpkerékpár segítségével az első kereket hozza mozgásba. Az eddigiekből is minden bővebb magya­rázat nélkül kitűnik, hogy néhány csavar megoldásával az egész mótorszerkezet min­den tartozékával együtt teljesen leszerelhető. Ezen megoldási módnak további előnye az, hogy az (1) mótor egyszerűen kézi forgaty­tyúval elindítható. Ezen célból nem kell egye­bet tennünk, mint a (13) tengelykapcsolást, hasonlóan az automobilokéhoz, kikapcsolnunk. A 3. ábrában a kúpkerókmeghajtásnak módosított kivitele van föltüntetve, mely az előbbitől annyiban tér el, hogy az első ke­rék, mely a motort hordja és amelyen a ve­zető keze nyugszik, rúgókkal van fölsze­relve. Az első kerék (18) tengelye ezen fo­ganatosítási alaknál nem fix összeköttetés­ben áll a (8) kormány villával, hanem a (18) tengelyen a (25) öntvény (19) nyúlványa nyugszik, míg a (8) kormány villából (20) tol­datok nyúlnak ki, melyekben a görbített (21) tengely le- és fölmozoghat. A (25) öntvényt l a (24) csavar rögzíti a (21) tengelyhez. A (21) tengelyre a (22) rúgók vannak fölszerelve, melyek menetközben a (8) kormány villát ját­szani engedik. A (21) görbített tengely (23) csapján fut a nagy (16) fogaskerék közvetí­tésével az első kereket meghajtó kis (15) fogaskerék. A (18) tengely a rajta nyugvó (25) öntvénnyel és a (21) görbített tengellyel merev rendszert alkot és ha ezen rendszer­hez képest a (8) kormányvilla mozog is, a (15, 16) kúpkerekek kapcsolódása mindig helyes marad. Ha ellenben a (25) öntvényt a (24) csavar meglazításával feloldjuk, akkor a (21) tengelyt a (20) toldatokban a (25) önt­vényben alulról fölfelé tolhatjuk, miáltal a (15) fogaskereket a (16) kerék fogazásából kiemeljük. Ha ebben az állapotban a (24) csavart újra meghúzzuk, akkor a motort a kerékpártól teljesen szétkapcsoltuk. Ha tehát útközben netán olyan baj érné a gépet, hogy a mótor nem működik tpyább, akkor csupán a (24) csavar föloldásával és a (21) tengely följebb tolásával a motort üzemen kívül helyezzük és a járművet kö­zönséges kerékpár gyanánt használhatjuk tovább. Mindkét megoldásnak az elmondottakon kívül az a nagy előnyük van, hogy ha az első kerék első gumija megsérül és a kere­ket ki akarjuk venni, elegendő a (18) tenge­lyen levő szokásos rögzítő csavarokat meg­oldani, amikor is a kerék a (8) villából azon­nal kivehető anélkül, hogy a rúgózáshoz vagy fogaskerekekhez nyúlni kellene. . A mótor fölerősítése, az első kerék meg­hajtása és rúgózása természetesen számos megoldást találhat, melyek azonban a sza­badalom lényegét nem érintik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Motoros kerékpár, jellemezve a kormányra fölerősített és az első kereket meghajtó mótor által. 2. Az 1. alatti igényben védett berendezés foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a meghajtó mótor a kormányvilla

Next

/
Thumbnails
Contents