72992. lajstromszámú szabadalom • Vonalzókészülék

Megjelent 1918. évi december Itó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72992. szám, IXa/b. OSZTÁLY. Vonalzó készülék, DOLGA LAJOS NYUG. JEGYZÓ TEMESVÁRT. A bejelentés napja 1916 december hó 23-ika. Egy egyenes vonalban egymástól bi­zonyos és meghatározott, vagy külön­böző távolságban szerkesztett és egy vagy mindkét élén alkalmazott ék vagy szívalakú bevágás a találmány lényege. A vonalzó rendes vonalzó alakjában vagy bármely meglevő közönséges vo­nalzóra ráilleszthető s az első pont­ban leírt bevágások vagyis rovásokkal ellátott szalag is lehet. Lásd 1. ég 2. ábrát. A vonalzó a papírlapra fektetve ki­hegyezett íróeszköz (irón) végighúzásá­val a rovások nyomán lerajzolódás kelet­kezik, mely a lap két szélén alkalmazva, biztosítja a vonalzáshoz szükséges pon­tos méreteket. Hogy a két párhuzamos rajz szabályos legyen, szükséges, hogy a lap homlokán vízszintes alapvonalat húzzunk, amelybe úgy joí)b-, mint balfelől kapcsoljuk be a vonalzó rovásait. Lásd 3. ábrát. A vonalzó célszerűsége és közhasznos­sága abból áll, hogy könnyen kezelhető, mind amellett pontos beosztást és ezáltal gyors munkát lehetővé tesz. Tekintve, hogy az eddig használatos kocka alakú vonalzók, a lapon lefelé való forgatások közben ki-ki szoktak billen­teni a sorokból, ezáltal kezelésük nehéz­kes és határozottan különös gyakorlatos. ságot és kézügyességet igényel, e miatt tehát a nagy közönség használatában ke­vésbbé megbízható, tekintve továbbá, hogy a sorvezetőlapok, mivel sorvona­laik 2—3 mm. vastagok és emiatt nem szabatosak, de ettől eltekintve ritka az ily papiros, mely eléggé áttetsző volna, hogy ezen keresztül a sorok tisztán ki­vehetők legyenek; azonkívül hogy'még merőleges vonalakhoz úgy, mint több ro­vatos kimutatások készítéséhez nem is használhatók, mert rendesen csak víz­szintes vonalakat tartalmaznak, szembe­tűnően mutatkozik azon hézag és fogya­tékosság, melyet az általam föltalált vo­nalzó kitölteni lesz hivatva. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Vonalzó beosztások készítéséhez, jel­lemezve a vonalzó egy vagy mindkét élén egyenlő vagy különböző távol­ságokban alkalmazott olyan bevágá­sok által, melyek a használandó író-

Next

/
Thumbnails
Contents