72990. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a chemiai folyamatok, különösen a cellulózgyártás káros gázainak megsemmisítésére elégetés által

Meg-jelent 1918. évi december lió 7-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72990. szám. 1 xiil/a, OSZTÁLY. Eljárás a kémiai folyamatok, különösen a celluJozagyártás káros gázainak megsemmisítésére elégetés által. ZELLSTOFFFABRIK WALDHOF CÉG MANNHEIM-WALDHOFBAN. A bejelentés napja 1917 október hó 6-ika. Elsőbbsége 1917 április hó 7-ike. A nagyszámú különböző eljárás da­cára, melyeket sok különböző vegyi fo­lyamatnál, különösen pedig a cellulóz­gyártásnál keletkező rossz szagok meg­szüntetésére ajánlatba hoztak, eddig csak kevés esetben sikerült e kellemet­lenség fölött úrrá lenni. Különösen ne­héznek bizonyult e föladat megoldása oly esetekben, melyben a káros gáz tete­mes mennyiségű ként, illetve kénvegyü­letet (kénhydrogént, merkaptan-szerű vegyületeket stb.) tartalmaz. Megnehe­zíti a megoldást az a körülmény is; hogy a legtöbb esetben a bűzös alkatrészek rendkívül hígított állapotban vannak jelen. Megkísérelték már a szagokat oly mó­don megszüntetni, hogy a gázokat ka­zánok, olvasztókemencék, stb. tűzhelye alá vezették. Az a remény azonban, hogy a gázok bűzös alkatrészei ekkor teljesen el fognak égni, nem teljesült, úgy hogy ezen eljárásokat gyakran ismét abba kel­lett hagyni, olyannyira, hogy végül az a fölfogás terjedt el, miszerint az ilyen makacs bűzöknek megszüntetése gya­korlatilag lehetetlen, illetve legalább a durranólég lángjának hőmérsékletét ig'é. nyelné. Bebizonyult azonban, miszerint még a legkényesebb esetekben is? mint éppen a föntemlített kéntartalmú gázoknál, le­hetséges a bűzöknek elégetés által való teljes megszüntetése, ha a gázokat pri­mer levegővel együtt vagy e helyett gáz­generátorok vagy hasonló telepek elgá­zosító terébe vezetjük. Az eljárásnak a káros vagy kellemetlen szagok teljes megszüntetésében mutatkozó előnye egy­részt azzal magyarázható, hogy a gázok a generátorban aránylag magas égési ré­tegeken kénytelenek áthatolni, másrészt pedig azzal, hogy még az eközben eset­leg el nem égett bűzmaradványok sem tudnak kifelé elszabadulni, hanem a ge­nerátorgázzal elegyedve, azzal együtt égnek el a kemencében. Az új eljárás pl. egyszerűen úgy fo­ganatosítható, hogy a bűzös gázokat a keletkezési helyről (kemence, főző, stb.) exhaustorral leszívjuk s közvetlenül vagy közbeiktatott porgyűjtők, mosók a

Next

/
Thumbnails
Contents