72985. lajstromszámú szabadalom • Vasforgácsszűrő

— 2 -gokat vasforgácsokkal töltjük ki, lehet azonban rostéi y szerű rácsokat is alkal­mazni; a támasztókra fektetünk azután drótszövetet, erre állítunk ismét támasz­tókat stbit. Ily módon lépszerű alkotást kapunk, melynek cellái vasforgácsokkal vannak megtöltve. A forgácsoknak úgy függé­lyes, mint vízszintes eltolódása és össze­állítása, valamint a szűrő egész magas­ságán átterjedő kraterképződés ekként meg van akadályozva, mert a cellák te-1 i ről hézagra helyeztetnek egymásra úgy, hogy válamely cellában esetleg keletkező lcrater nem terjedhet tovább, mivel az csakhamar a következő cella falára talál, ahol is a vízáram eloszlik. A cellákat al­kotó kereteknek eltolódása szintén ki van zárva, mert az azokon nyugvó nyomás és a. drótszöveteknek súrlódási ellenál­lása ily eltolódást meggátolnak. A szű­rőnek, fölülről töiténő elzárása továbbá megakadályozza forgácsoknak előbb em­lített. táncolását és az ennek következté­ben; beálló eltolódást. Hogy önmagában szilárd lépszerű al­kotást kapjunk, az egész szűrőt lyukasz­tott pléhlemezre fektethetjük, melyen először is támasztókat helyezzük el vas­forgácsok nélkül; a támasztókra fektet­jük a drótszövetet, amelyen a vasforgá­csokkal megtöltött, támasztókat és ezek között a drótszöveteket helyezzük el; legfölül ismét kereteket helyezünk el vasforgács-töltés nélkül és ezekre egy lyukasztott pléhlemezt, melyet bármely módon leszorítunk. A két szélső, vas­forgács-töltés nélkül réteg arra szolgál, hogy a víznek a tulajdonképem szűrő­rétegbe való egyenletes beáramlási se­bességét érjük el. A keretek, összesé­gükben, merevségeik révén szilárd vázt alkotnak, mely arra szolgál, hogy az azt körülvevő anyagrészeknek vagyis a vas­forgácsoknak laza és egyenletes ágyazá­sát létesítse és fentartsa. Míg az eddigi szűrőknél a: vasforgácsoknak eliaoticus •és amorph ágyazása okozta a szűrőknek időelőtti hatástalan voltát, addig a jelen találmányt képező szűrő, éppen szerves, rendezett strukturája következtében, anyagának teljes elhasználódásáig ál. landóan jó hatást fog mutatni. A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező szűrő példaképpen egy foganatos í­tási alakjában van • föl tüntetve. Az t 1. ábra a szűrőnek függélyes met­szete. A 2. ábra vízszintes metszete. (a) a szűrőnek köpenye (1. ábra), (b) •a víz beáramló eső (c) annak kiáramló csöve. A (d) lyukasztott pléhlemezen a kis (e) keretek vannak elhelyezve, melye­ken fölváltva van elhelyezve az (f) drót­szövetek és ujabbi (e) keretek. A tulaj­donképeni szűrő a (k)lyukasztott pléh­lemezzel van lezárva, mely fölött a (g) tér van szabadon hagyva, melyet fölül a (h) lyukasztott pléhlemez határol; ezen lemez az. (i) kavics, vagy koksz­szűrőt hordja. A keretek legalsó és Ieg­fölső sorának kivételével a kereteknek sorai vasforgácsokkal meg vannak töltve. (A rajz világossága kedvéért csak két keret van vasforgácscsal megtöltött­nek föltüntetve). Az (e) keretek henge­rek alakjában vannak kiképezve (2. ábra), de természetesen lehet azoknak bármely tetszőleges alakot adni; így le­het a támasztókat élükre állított, hul­lámvonal alakjában meghajlított pléh. csíkokból is kiképezni. A (d) és (k) lyu­kasztott pléhlemezeket a szűrőn átjáró csavarok segélyével vagy bármely tet­szőleges módon lehet összekötni úgy, hogy a szűrő merev egészet képez. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Vasforgács-szűrő, jellemezve azáltal, hogy a vasforgácsoknak vízszintes tartói gyanánt drótszövetek vannak alkalmazva, melyek közöttük elren­dezett, tetszőleges alakú és számú ke­retek által hordatnak úgy, hogy lép­szerű cellaváz létesül, melyek ürtetrei vasforgácsokkal vannak megtöltve.

Next

/
Thumbnails
Contents