72985. lajstromszámú szabadalom • Vasforgácsszűrő

Megjelent 1918. évi december Itó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72985. szám. iv/i. OSZTÁLY. Vasforgács-szűrő. L. & C. STEINMÜLLER CÉG GUMMERSBACHBAN. A bejelentés napja 1917 október hó 2-ika. Elsőbbsége 1916 november hó 4-ike. A vasforgács-szűrők már aránylag rö­vid idő elteltével veszítenek hatásukból, minek oka abban rejlik, hogy a forgá­csok összeszorulnak úgy, hogy a szűrő anyagának áteresztő képessége csökken, illetve áteresztési ellenállása fokozódik; ennek következtében a víz mindinkább fölkeresi a szűrő anyagában már eleve meglevő csatornákat, melyek akként fo­kozatosan bővíttetnek és krátereket ké­peznek; mihelyt ez a kraterképződés na­gyobb mérveket öltött, a víz már csak aránylag kis fölületekkel jön érintke­zésbe úgy, hogy a szűrőnek hatása meg­felelően csökken, mivel anyagának csak kis hányada fog hatásra jutni. Ezen kra­terképződést még a tápszivattyúknak lö­késszerű működése is elősegíti, mert ez a forgácsokat mindig újból és újból föl­rázza úgy, hogy ezeket a. gyorsított víz­áramok mindig könnyebben és könnyeb­ben lökik félre. Ezen rázásnak egy to­vábbi hátránya abban áll, hogy a for­gácsok még jobban szorulnak egymás­hoz azokon a helyeken, amelyeken a víz sebessége csekélyebb, mivel tudvalevő­leg minden szemcsés anyag, rázásnál erősen összeáll, mely tünemény az ismert rázó formagépeknél műszaki alkalma­zást is talált. A forgácsoknak összerá­zása és erős egymáshoz szorulása követ­keztében azoknak áteresztési ellenállása növekszik, ami szintén elősegíti a kra­terképződést. A tápszivattyúknak lökés­szerű működése természetesen a könnyű vasforgácsok táncolását idézi elő, ami a_ forgácsoknak egyenetlen elhelyezkedését vonja maga után. A találmány szerint a forgácsokat hordó fölületek drótszövetből képeztet­nek, mely a vizet minden ponton egyen­letesen ereszti át. Hogy a forgácsoknak a tápszivattyúk lökései következtében beálló összeállását meggátoljuk, a forgá­csokat vékony rétegekben terítjük szét a drótszöveteken, amikor is ezeket külön támasztók segélyével támasztjuk alá, mi­vel a drótszövetek nem képesek önmagu­kat szabadon hordani és átlógnának. Ily támasztók gyanánt legcélszerűbben pléh­ből készült vékony kereteket alkalma­zunk, melyeknek alakja tetszőleges lehet ós melyeknek magassága a drótszövetek egymástól való távolságával egyenlő, így lehet pl. megfelelően alacsony hen­gereket alkalmazni, melyeket egymás mellé állítunk; ezen hengereket, vala­mint az egymás között megmaradó héza_

Next

/
Thumbnails
Contents