72982. lajstromszámú szabadalom • Készülék villamos gyújtású explóziós mótorok forgásirányának megfordítására

vetlenül rákövetkező megszakításkor a gyújtó gyertyában szikrát hoz létre. Az áramkapcsolónak másik, eddigelé szi­lárdan alkalmazott (5) kontaktusát a rugó­val működtetett kétkarú (6) emeltyű belső végén hordja, mely emeltyű a vezérlőemel­tyü alsó oldalán szilárdan megerősített, ebonitból, fiberből vagy egyéb, nem vezető anyagból való (7) csapágyban van ágyazva. Az; emeltyű (8) forgáscsapja a gyújtó telep egyik pólusától jövő vezeték csatlakozó kontaktusa gyanánt szolgálhat, míg a .telep másik pólusától kiinduló vezeték ismert módon a mótor fémtömegéhez van kap­csolva. A vezérlőemeltyű alsó oldalán továbbá a hosszában eltolható (9) retesz van alkalmazva, melyről a nem villamos vezetőanyagból való (10) kar nyúlik lefelé, a (9) reteszt a ^(11) rúgó oly helyzetben tartja, hogy a retesznek lefelé irányuló (10) karja a (6) emeltyű belső végére nyomatik. A retesznek keresztben álló (12) csapja a a vezérlőemeltyü hosszúkás (13) hasítékán megy keresztül. A lendítőkerék alsó oldalán ugyanazon sugárirányú vonalban, melybe a (2) toldat esik, a (14) mozgatható vagy szabályozó rész van ágyazva és pedig akként, hogy ezt a lendítőkerék kerülete felé a centri­fugális erő, a kerék középpontja irányában pedig rúgó erő mozgathatja. Az 1—3. ábrákon föltüntetett kiviteli alaknál a (14) szabályozó két párhuzamos (15) rúdon eltolható tömb alakjában, van kiképezve, a (15) rudakra föltólt (16) rugók a (14) tömböt rendszerint a lendítő kerék agyához nyomha tartják. A (14) tömb, alsó oldalán a (19) görbe bütyökpályával van ellátva. A (16) rugók feszültségét célszerű módon, pl. a (15) rudak külső végén levő (17) anyákkal lehet sza­bályozni. A mótor járása közben a röperő a (14) tömböt vagy a lendkeréken szilárdan megerősített (18) ütközőhöz, vagy a (2) tol­dathoz nyomva tartja. A leírt szerkezet a következőképen műkö­dik : a rendes járáskor pl. az előremenetben a motorban a gyújtást közönségesen a (2) toldat által működtetett mozgatható (4) kon­taktus végzi. A normális vagy akár arány­lag lassú sebességnél is mintegy 300 fordu­latszámig lefelé, a röperő a (14) tömböt a külső helyzetben kinyomva tartja. Ha a forgásirányt meg kell fordítani, úgy a (6) emeltyűnek fogantyúvá alakított karját a (3) vezérlőemeltyü felé forgatjuk vagy nyom­juk; mire ez utóbbit gyorsan az ellen­kező gyújtó helyzetbe forgatjuk, azaz azon állásba, amelyet a vezérlőemeltyünek a visszafelé menetben kell elfoglalnia. A" (6) emeltyű fogantyújának lenyomása­kor, az ellenkező karja a (9) retesz (10) karját elbocsátja, úgy hogy a reteszt a (11) rúgó kifelé tólja. Ha most a (6) emeltyű fogantyújat el is bocsátjuk, úgy ez az emeltyű nem térhet vissza előbbeni állá­sába, hanem a reteszből kinyúló (10) kar alsó végére támasztva marad. A lendkerék­nek ezután következő fordulataiban tehát nem lesz gyújtás, mert az áramkapcsolónak a (6) emeltyűn alkalmazott (5) ' kontaktusa ki van kapcsolva. A lendkerék sebessége most nagyon gyor­san csökken, minek következtében a röp­erőnek a (14) tömbre gyakorolt hatása gyön­gül és a (16) rugók a tömböt a keréknek bizonyos előre meghatározott sebességénél a kerék agya felé tolják; eközben a töm­bön alkalmazott (19) bütyök a retesznek fölfelé irányuló (12) peckébe ütközve, a (9) reteszt visszatolja. Ezáltal a (6) emeltyű fölszabadul s a (4, 5) áramkapcsoló ismét működésbe jön, a gyújtás pedig a vezérlő­emeltyűnek ellentétes állásában újból meg­kezdődik, csakhogy az első gyújtás a mótor előbbeni forgásirányában túlkorai lesz, úgy hogy a mótor forgásiránya megváltozik. A működés ugyanilyen lesz, ha a mótor for­gásirányát a hátramenetből az előre való menetbe váltjuk át. Ha a (2) toldatot a lendítő kerék közép­pontjától oly messze rendeztük el, mint azt az ábrán föltüntettük, úgy a gyújtás időpontja sokkal pontosabb periódusokban következik be, mintha az említett toldat a len­dítőkerék agyához közelébb alkalmaztatnék. A 4—9. ábrán föltüntetett kiviteli alak szerint a (3) vezérlőkar alsó oldalán alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents