72982. lajstromszámú szabadalom • Készülék villamos gyújtású explóziós mótorok forgásirányának megfordítására

Megjelent 1918. évi december Itó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72982. szám. v/d/0. OSZTÁLY. Készülék villamos gyújtású explóziós mótorok forgásirányának megfordítására. AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORT- & INDUSTRIUTSTÁLLNING CÉG STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1917 április hó 11-ike. A jelen találmány tárgya készülék villamos gyújtású explóziós mótorok forgásirányának megfordítására; a találmánynak az a célja, hogy túlkorai gyújtással a mótor forgásirá­nyát megváltoztathassuk. A találmányt főképen az jellemzi, hogy a szikrák elő­állítására szolgáló vagy egy más, a gyújtó vezetékbe kapcsolt áramkapcsolót kézzel vagy önműködően lehet kapcsolni, ha a mótor járásának megfordítása céljából a vezérlő emeltyűt az egyik gyujtó állásból a másikba tesszük át. Az áramkapcsoló azonkívül záró szerke­zettel van összekötve, mely azt kikapcsolva tartja, amíg egy célszerűen elrendezett, a röperő által működtetett kikapcsoló vagy szabályozó szerkezet a záró szerkezetet kiiktatja és az eközben az ellenkező gyujtó állásba hozott áramkapcsolót ismét tizembe helyezi, miDek következménye a kívánt korai gyújtás lesz, a mótortengely forgás­iránya pedig megváltozik. A csatolt rajzokon a találmány néhány kiviteli alakját mótorcsonakok külső moto­rán való alkalmazásban mutatjuk be és pedig az 1—3. ábrákon egyik kiviteli alakban, melyek közül az 1. ábrán a lendítő kereket, a vezérlő­emeltyűt s a mótor egy részét fölülnézetben tüntettük föl, míg a 2. és 3. ábra az említett vezérlőemel­tyűt két különböző oldalról nézve tárja elénk. A 4—9. ábrákon más kiviteli alak van ábrázolva és pedig a 4. ábrán részben metszetben, részben oldalnézetben, az 5. ábrán vázlatosan fölülnézetben; a 6. ábra az áramkapcsolónak és a hozzá­tartozó alkatrészeknek függélyes metszete míg a 7. és 8. ábra az áramkapcsoló egyes alkatrészeit tárja elénk. A 9. ábrán a lendkerék alsó részén alkal­mazott, a centrifugális erő által működtetett szabályzót tüntettük föl. Az 1—3. ábrán föltüntetett kiviteli alak szerint az (1) lendítő kerék alsó oldalán a mindkét vége felé rézsüs (2) toldat van alkalmazva, mely a (3) vezérlőemeltyűn alkalmazott áramkapcsoló mozgatható (4) kontaktusával működik együtt, úgy hogy tz a kontaktus a lendkerék minden egyes fordulatában az áramkapcsoló másik, szilárd (5) kontaktusával érintkezésbe jön s a köz-

Next

/
Thumbnails
Contents