72979. lajstromszámú szabadalom • Gumival izolált vezeték

•Me^iele.iit 1918. evi december hó 7-en. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72979. szám. VII/g OSZTÁLY. Gumival izolált vezeték. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 december hó 19-ike. Elsőbbsége 1916 február hó 11-ike. Tudvalevőleg a gumival szigetelt vezeték nagyon érzékeny az időjárás befolyásával, főképen nedvességgel szemben, még akkor is, ha az ismert csődrótvezetékek múdjára fémköpenybe van burkolva. Az ily köpeny­nek nemcsak végén, hanem hornyolásán keresztül is hatolhat be nedvesség a szige­telőanyaghoz, mivel az ily hornyokat nem lehet pontosan tömíteni és a vezeték fekteté­sénél hajlásából és töréséből hibahelyek származhatnak. Ha ennélfogva a fémköpeny belül meg­rozsdásodik, a rozsdás víz vagy nedvesség igen erősen megtámadja a szigetelést, fő­képen ha a vezetéken áram folyik át; a köpenyben továbbá a kondenzvíz a minden rostanyagban többé-kevésbbé előforduló gombaesirázást is elősegíti. A kaucsukér fölötti rostanyagot pedig alig mellőzhetjük, mert a gyártáskor mechani­kus oltalomra szükség van. Amíg a rost száraz, addig nem rothad meg, ha a gomba­csirák is vannak benne. De mihelyt a rost nedves lesz, penészgomba telepek képződ­nek benne, amelyek a rostokat elkorhaszt­ják és a kaucsukban búján tenyésztve ezt szétrombolják, aminek következménye gya­nánt gyakori átütés léphet föl ily vezeté­kekben. A gumiszigetelést kellően védőanyagtól tehát meg kell követelni, hogy ne szolgál­tasson táptalajt gombák számára, hogy ho­mogén s meglehetős képlékeny legyen és e tulajdonságait lehetőleg soká megtartsa úgy, hogy a vezetéket fektetésekor, hajlíthassuk, anélkül, hogy burkolata törnék, enélkül ugyanis hathatós védelemről alig lehet szó. A védőanyagnak továbbá a hőfok változá­sainak is, ami ily vezetékeknél gyakori, ellenállania kell; így repedés nélkül ki kell bírnia a normális viszonyok közt föllépő hideget, valamint a melegben sem szabad annyira megpuhulni, hogy szétfolyjék. Alkalmas anyagnak, amely az említett tulajdonságokkal rendelkezik és mind az atmoszferikus befolyásnak, mind pedig a gombacsiráknak kitűnően ellenáll, bizonyul linóleum cement vagy a belőle előállított masszák. A cementhez szükséges esetén kis mennyiségden szerves és szervetlen anya­gokat adhatunk, amint a linoleumiparban szokásos, akár oly célból, hogy színezzük, akár pedig, hogy a megmunkálását könnyít­sük és képlékenységét előmozdítsuk. Ily

Next

/
Thumbnails
Contents