72970. lajstromszámú szabadalom • Kónuszos kapcsolás fordító hajtóművek számára

(h) kónusz másik oldala az (a) lendkerék kivágásával hozható kapcsolásra. A kapcsolás működési módja a követ­kező: Ha a kettős (h) kónusz a középső helyzetet foglalja el, akkor sem az (a) lendkerékkel, sem az (s) fékgyűrűvel nincs kapaszkodás. A mótor üzeménél a (b) tengely az (a) lendkerékkel és a (c) kúpkerékkel forog, a közbenső (g) kúp­kerekek továbbíttatnak és az (e) csavar­tengelyen elrendezett (f) kúpkeréken le­gördülnek, úgy hogy a (g) kerekekkel összekapcsolt (cl) süveg ugyanazon érte­lemben, mint a (b) tengely, de csak fél sebességgel forog (üres járat). Ha az (1) kormányemelő segítségével a kettős (h) kónusz balra eltolatik (1. ábra), a baloldali (h) kónuszt az (a) lend­kerék ki mélyítése megragadja és a for­gási sebesség növeltetik. Erre a centri­fugális regulátor működésbe lép és a kettős (h) kónuszt lassankint teljessen behúzza a lendkerék kimélyítésébe, úgy hogy a két rész gyorsan és biztosan, lö­késmenetesen összekapcsoltatik. Az (a) lendkerék, a (c) és (g) kerekek, valamint a (d) süveg ezután a mótorten­gellyel azonos fordulatszámmal, azonos irányban forognak, úgy hogy a (c) és (g) kerekek viszonylagos elfordulása nem lehetséges és az (f) kúpkerék, valamint az (e) csavartengely ugyanazon irány­ban, ugyanazon fordulatszámmal tova­vitetnek (előrehaladás). Ha az (1) emelőt a 2. ábrán látható ál­lásba jobbra visíszamozgatjuk, a kettős (h) kónusz a helytálló (s) fékgyűrűvel kapcsolásra jut és fogva tartátik, úgy hogy a centrifugális regulátor azonnal működésen kívül jut. A (d) süveg erre szintén megáll és a (g) kúpkerekek a (c) kerék hatása alatt tengelyük körül fo­rognak ós ezáltal az (f) kúpkereket, va­lamint az (e) csavartengelyt ellentétes értelemben, de azonos fordulatszámmal forgatják (hátrahaladás). Az előbbiekben leírt fordító hajtómű természetesen nemcsak motoros csóna­kok átkormányzó hajtóműve gyanánt, hanem erőjárműveknél, valamint min­den más oly gépeknél, melyeknél fordító hajtóműre szükség van, ugyanazon elő­nyökkel alkalmazható. SZABADALMI IGÉNY. Kónuszos kapcsolás fordító hajtóművek, főleg motoros csónakok számára, jel­lemezve az előrehaladáshoz való be­kapcsolást eszközlő centrifugális re­gulátor által, mely üres járatnál a motorénál kisebb fordulatszámmal forog, hogy a kapcsolás bekapcsolása lassankint és lökésmentesen eszközöl­tessék. (1 rajzlap melléklettel.) ntarvénfT*WMU nsmut jucapmtb.

Next

/
Thumbnails
Contents