72969. lajstromszámú szabadalom • Nyújtókészülék fonógépekhez

t Megjelent 11)18. évi december lió 2-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. t SZABADALMI LEÍRÁS 72969. szám. XIV/a/l. OSZTÁLY. Nyújtókészülók fonógépekhez. PRIEBSCH RÓBERT IGAZGATÓ TANNWALDBAN. A 71914. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1916 október hó 25-ike. A találmány tárgya a 71914. számú törzsszábadalomban védett nyújtókészü­lék további kiképzése, mely lehetővé teszi, hogy egészen rövidfürtű anyagot is oly kedvezően fonhassunk, mint aho­gyan eddigelé más módon elérhető nem volt. Rövidfürtű anyag fonása azzal a föltétellel jár, hogy a tápláló hengerek és a nyújtóhengerek között elrendezett a törzsszabadalom szerint golyók ágya­zása céljából kiesztergált részekkel ellá­tott hengernek igen csekély átmérőt adjunk; ennek foganatosítása a talál­mány szerint azzal válik lehetővé, hogy a középső (c) hengert, ahelyett, hogy azt közvetlenül hajtanok, a gép egész hosz­szán végig menő henger magával viszi. Ez utóbbinak hajtása az alsó (a) tápláló henger felől alkalmas kerékáttétel köz­vetítésével történik. A mellékelt rajzon rövidfürtű anyag fonására is alkalmas nyujtókésziilék fo­ganatosítási alakja látható vázlatos ol­dalnézetben. (a, al) a tápláló hengerek (b, bl) a nyújtóhengerek. Az ezen hengerek kö­zött elrendezett, (d) kiesztergált részek­kel ellátott (c) henger igen kis átmérőjű és a hengert a gépen végigmenő (h) hen­ger viszi magával, melynek forgatása az (a) táplálóhenger segélyével kerékáttét­tel révén pl. az (i, j, k, m) kerekek közve­títésével történik. E berendezésnél a (c) henger a min­denkori fürthosszúságnak megfelelő cse­kély átmérővel birhat, mert ezen henger nem szenved torziós igénybevételt. A (d) kiesztergált részekbe beágyazott (e) go­lyók nagysága és súlya a törzsszabada­lomban megadott föltételekhez igazodik. SZABADALMI IGÉNY. A 71954. számú törzsszabadalomban vé­dett nyujtókészülék további kikép­zése rövidfürtű fonóanyagnak ked­vező földolgozására is, jellemezve az által, hogy a golyók számára kiesz­tergált részekkel ellátott henger igen csekély átmérőjének elérésére ezen henger hajtása az alsó henger felől súrlódás révén való menesztés útján történik. (1 rajzlap melléklettel.) PAU-At- RÉSZVÉNY 1 ARSA6ÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents