72967. lajstromszámú szabadalom • Búvárpánvél

Megjelent 11)18. évi december lió 2-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72967. szám, XVI/C. OSZTÁLY. Búvárpáncél. NEUFELDT & KUHNKE CÉG KIELBEN. A bejelentés napja 1915 november hó 19-ike. Elsőbbsége 1914 december hó 10-ike. A találmány tárgya oly fémből készült búvárfölszerelésre vonatkozik, amelynek egyes részei vízmentesen záró csuklók és pedig a legtöbb esetben gömbcsuklók segélyével vannak egymással összekötve. A találmány célja annak lehetővé tétele, hogy a búvár, midőn a páncélban tartóz, kodik, karjait a fölszerelésnek az utób­biakat körülvevő részeiből kihúzhassa és a fölszerelés törzsrészének belsejében mozgathassa. Ez a lehetőség a legkülön­bözőbb esetekre, pl. annyiban jár előny­nyel, hogy a búvár a mélységben kezeit saját testével, mindenekelőtt azonban arcával érintkezésbe hozhatja és így pl. üdítőszereket vehet magához. Ily módon továbbá lehetővé válik az, hogy a búvár pl. valamely a fölszerelés belsejében el­helyezett vegyszert önállóan működésbe hozzon vagy egyébként a maga védel­mére szolgáló intézkedéseket foganato­sítson, vagy végül bizonyos készülékeket pl. szelepeket működtessen, amelyeknek a fölszerelés belsejében való alkalma-Zcl-Scl kívánatos lehet. Ezen célt a találmány szerint azáltal érjük el, hogy a páncél, mellső oldalán kb. vállmagasságban ki van domborítva, miáltal a búvárnak kellő hely áll rendel­kezésére, hogy derekát karjainak a föl­szerelés belsejébe való behúzása céljából elfordíthassa. A domborulatot abban az esetben, ha a búvárpáncél légzési regene­ráló-berendezéssel van ellátva, még arra is fölhasználhatjuk, hogy benne az ily be­rendezéseknél szokásos, úgynevezett lég­zési zsákot elhelyezzük. Ezen elrendezés előnye különösen annak elkerülése, hogy a búvár fekvő helyzetében mellével a légzőzsákra nehezedjék. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának egy foganatosítási alakja lénye­ges körvonalaiban van föltüntetve és pe. dig az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán az 1. ábrának A—B vonala szerinti metszetben. Az (a) búvárfölszerelés törzse, arnely­lyel a (b) sisak mereven, a combrészek ellenben gömbcsukló segélyével vannak összekötve, mellső oldalán a (c) dombo­rulattal bír, mely körülbelül vállmagas­ságban van elrendezve és amelybe a bú­vár vállapockáit fölváltva egymás után behúzhatja. A rajzon az a helyzet lát­ható, amelyben a búvár jobb karját a fölszerelés törzsének belsejébe már be­húzta és bal karját utánahúzni készül.

Next

/
Thumbnails
Contents