72966. lajstromszámú szabadalom • Dupla gőzbeeresztő szelep

ffle$r»eieiit 1918. évi december hó 2-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72966. szám. v/e/a. OSZTÁLY. Dupla-gőzbeeresztő szelep. MEZEI JÁNOS FÓMOLNÁR EGERCSEHIBEN. A bejelentés napja 1917 december hó 4-ike A gőzkazánoknál alkalmazott eddigi gőzbeeresztő szelepeknél a tömítés ki­cserélése alkalmával a gőzkazánból a magas erős nyomást le kellett engedni, ami rendesen több órai munkát vett igénybe azzal együtt, hogy az üzemet új­ból megindíthassuk. Ezen hátrány kikü­szöbölését célozza a találmány tárgyát képező dupla gőzbeeresztő szelep, mely­nek lényege abban áll, hogy a szelepfé­szekben két egymással összekötött sze­leptest van ágyazva, melyek egyikének a szelepfészekről való leemelése alkal­mával a másik szeleptest a szelep fész­kéhez szorul és ezáltal a gőzbeáramlást elzárja. Ily módon a fölső szelep fölött levő tömítő anyag kicserélése akadályta­lanul és gyorsan mehet végbe, amennyi­ben ezen célra csak a fölső szeleptestet kell fészkéről leemelni, amikor is az alsó szeleptest a gőz hatása alatt fészkére szorul. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában metszetben és részben nézetben van föl­tüntetve. A gőzkazán fölé szerelt (a) szelepház szelepfészke két egymással (f) csap út­ján összetartott (c, d) szeleptesttel van ellátva, melyek közül a fölső (c) szelep­nek (b) szeleptányérja, az alsó (d) sze­lepnek pedig (i) szeleptányérja van. A szelepek tetszőleges kiképzésűek lehet­nek és a rajzon föltüntetett kiviteli pél­dánál négybordásúak. A fölső (b, c) sze­lepnek (n) orsója fölső részében csavar­menetes és ezt befogadó (m) kengyelben jár, mimellett az orsó fölül (k) kézi ke­rékkel vagy fogantyúval van fölsze­szerelve. A szeleptok és a kengyel között (j) tö­mítés van helyezve. Az alsó (d, i) szelep (g) orsóval van el­látva, mely a szeleptok alsó (1) határoló falába van vezetve. A (g) orsót (h) csa­varrúgó veszi körül, mely fölül az (i) szeleptányérhoz, alul pedig az (1) falhoz támaszkodik. Szükség esetén, ha például a (j) tömí­tést ki akarjuk cserélni, a (k) fogantyú segélyével a fölső (b, c) szeleptestet az (n) orsó útján fészkéről leemeljük, mikor is az alsó (d, i) szeleptest a gőznyomás folytán, fészkére szorul így a gőzbeáram­lás útját elzárja. A tömítés kicserélése céljából tehát nem szükséges a gőznyo­mást csökkenteni, hanem az teljes mérvé­ben fennállhat. Maga a tömítés kicseré-

Next

/
Thumbnails
Contents