72955. lajstromszámú szabadalom • Kúpalakú forgó rostély gázgenerátorok számára

Megjelent 11)18. évi december lió 2-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72955. szám. ll/c. OSZTÁLY. Kúpalakú forgó rostély gázgenerátorok számára. KÖNIG FRIEDRICH AUGUST-HÜTTE POTSCHAPPELBEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 1-je. A találmány tárgya kúpalakú forgó ros­tély gázgenerátorok számára, melynek az a célja, hogy a szén összesülését meggátolja, amennyiben a szenet folytonosan szabály­talan mozgásban tartja és ezzel élénk elgá­zosítását eredményez. Ezen föltételek elérésére eddigelé már igen nagy számú különbözően alakított ros­télyt szerkesztettek, melyek részben a ge­nerátortengelyhez képest excentrikusan vol­tak eltolva, részben pedig excentrikusan eltolt rostélycsúccsal voltak ellátva. Ezek a rostélyszerkezetek mind komplikáltak és ezért drágák, vagy legalább is csak drága mintákkal voltak előállíthatók és céljukat nem érték el oly egyszerű módon, mint a következőkben leírt találmány. A mellékelt rajzon a rostély egy fogana­tosítási alakját tüntettük föl; az 1. és 2. ábrán a rostélyt a gázgenerátor alsó részével, a 3. és 4. ábrán pedig a rostélyt egyedül látjuk. A rostély úgy, mint a forgó rostélyos generátoroknál szokásos, az (s) fenéktálon excentrikusan van elhelyezve; ez utóbbi alul a (K) golyós futógyűrűn van ágyazva és a (z) csigakerék, valamint az (SN) csiga útján mechanikusan hajtatik. Ezen a forgó fenéktálon nyugszik a kúpalakú (R) rostély, mely a ferdén lemetszett hengeres (u) ros­tély alsó részén van elrendezve. A ferde síkon való ágyazással kétféle célt érünk el és pedig 1. a rostély (sp) csúcsa a generá­tor (M) középtengelyén kívül esik és 2. a ferde sikon ágyazott (KR) rostélykoszorú pontjai, valamint a fölötte fekvő lapok orrai különböző magassági helyzetben vannak. Ezen rostély forgatása következtében a sa­lak folytonosan szabálytalan mozgást végez és pedig egyrészt csúcsának excentrikus elrendezése folytán, ami által a salak oldal­irányban részben a generátor közepe rész­ben pedig a falak felé tereltetik, valamint az alsó (KR) rostélykoszorú és a fölötte fekvő lapok orrai által, melyek a salakot folyto­nosan emelik és sülyesztik és azért hul­lámzó mozgásba hozzák. Ezzel az élénk mozgással a szén összesülésót jobban elke­rüljük, mint az eddigi vízszintesen ágyazott rostélyokkal. A mozgás oly élénk, hogy tel­jesen elegendő, ha a rostélyt szabályos kúp gyanánt képezzük ki. A keverő hatást ter­mészetesen a rostélylapok szabálytalan vagy hullámalakú kiképzésével még fokozhatjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents