72945. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép kupakzárak előállítására és megerősítésére palackokon és eféle tartányokon

határoló fölületének meghosszabbításában fekszik. Az (1) tok fölső részében és a (2) henger­födélben két egymással átlósan szemben­fekvö (13) kivágás van alkalmazva, melyek­ben a kupaktárcsák kicsákózására szolgáló fémcsík magában véve ismert módon vezet­tetik; e kivágások fölött a (14) gyűrűs csavar által fogvatartott (15) lyukasztó gyűrű van alkalmazva. A (2) hengerfödélben a (17) rúgó által befolyásolt (16) dugattyú a (2) födélben be­állíthatóan becsavarolt (18) tövis körül föl-és lemozgathatóan van alkalmazva. A (18) tövis alsó vége lyukasztó kölyü gyanánt szolgál a tömítő tárcsa kicsákózására, míg a (16) dugattyú alsó végében a (19) gyűrűs csavar által fogvatartott (20) lyukasztó gyűrű van elrendezve, amelynek átmérője a palack­torkolat átmérőjének felel meg. E lyukasztó gyűrű fölött a (16) dugattyúban a (18) tövis alsó vége körül a (21) furat van alkalmazva, mely a (2) hengerfödélben két egymással szembenfekvő (22) kivágással áll kapcsolat­ban, ezen kivágásokon át ismert módon az a kéregpapirszal ag vezettetik keresztül, amely -bői a tömítőtárcsák csákóztatnak ki. A (12) csatorna az (1) tok külső falán megerősített (23) csatornában folytatódik, melynek alsó vége a megfelelő (24) csatornába lazán van betéve. A (3) dugattyú alsó vége villaalakú s e villa száraiban a (25) görgőt tartó (26) ten­gely van ágyazva. Az alatta fekvő vízszintes (27) hajtó tengely a (28) görbe tárcsát hordja, amely egyrészt a (25) görgőre, másrészt a hajtó tengely alatt elrendezett (29) görgőre hat. Ez utóbbit a (30) tengely hordja, mely a (32) rúdnak fölső, villás végében van ágyazva, ez a rúd pedig a gépállványon szilárdan alkalmazott (31) vezetékben föl és alá mozog­hat. A (26) és (30) tengelyeket a (33) rúgó köti össze egymással. A (32) rúd alsó végébe a (34) cső van beesavarolva, mely a (35) rúgóval befolyásolt (36) dugattyút zárja körül és a palacknyak­nak megfelelő, a (24) csatornával összekötött (37) szájdarabot hordja. A gép a következőképen dolgozik: Ha a (27) hajtó tengely a nyíllal jelzett irányban forog, úgy a (28) bütyöktárcsa a (3, 4) dugattyút fölfelé, a (13) kivágásokon át bevezetett fémszalag felé nyomja, miáltal a szalag a (15) lyukasztó gyűrű felé szorít­tatván, egy fémtárcsa kicsákoztatik. Ez a tárcsa a dugattyúnak további fölfelé való mozgatása folytán a (15) lyukasztó gyűrűn át a (20) lyukasztó gyűrű alsó oldala felé vitetik s most a (3, 4) dugattyú ezt a lyukasztó gyűrűt s vele a (16) dugattyút nyomja fölfelé, úgy hogy a (22) kivágásokon át bevitt kéregpapirszalag a (20) lyukasztó gyűrű segélyével a (18) tövisnek lyukasztó kölyü gyanánt kiképezett vége felé szorít­tatik. Ily módon egy tömítő tárcsa illetőleg karika csákoztatik ki, amely a kupaktáresára koncentrikusan reá illik, ez a tárcsa pedig a (3, 4 .és a 16) dugattyúknak folytonos fölfelé való mozgása folytán a (18) tövisre nyomatik A (3, 4) dugattyú, fölfelé mozgásának utolsó részében a kupaktárcsa szélét a (18) tövis körül fölfelé nyomják, minthogy a (4) üreges test e tövis alsó részét fogja közbe, úgy hogy a kupakzár ezzel egészen elkészül. A (4) dugattyú fölületének kimart 38 helyei folytán a kupaktáresa meghajlított széle akként sajtoltatik, hogy rendes rovátkolás keletkezik rajta. A (3, 4) dugattyúnak ezután következő lefelé mozgatásakor a rúgó által befolyásolt (16) dugattyú az elkészített kupakzárat a (18) tövisről letaszítja, úgy hogy a kész zár a (3, 4) dugattyút a lefelé mozgásban követi, míg csak a zár a (8) tövisnek (11) ferde fölületéhez ütközik. Ekkor a (4) lyukasztó kölyünek belső üregébe szorult zár helyzete meglazul és a (11) fölület mentén a (12, 23 és 24) csatornákon át addig csúszik le, amíg fölfelé irányuló üreggel a (36) dugattyú alá, a (37) száirészbe kerül. A (28) tárcsa továbbforgásakor a (29) görgőt akként befolyásolja, hogy a (32) rúd a vele együtt a (34) cső a (37) száj darabbal a palack fölé vitetik le; ekkor a rúgó által befolyásolt (36) tövis a kupakzárat a palack torkolatára nyomja, mely szorosan a palack

Next

/
Thumbnails
Contents