72940. lajstromszámú szabadalom • Rostanyagból való palackdugó és eljárás annak előállítására

Megjelent 1918. évi november hó 7-én. MAGY. gg^ KÍR. SZABADALMI HIVATA L SZABADALMI LEÍRÁS 72940. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Rostanyagból való palackdugó és eljárás előállítására. FEHÉR GYULA IGAZGATÓ BUDAPESTEN, A bejelentés napja 1917 április hó 14-ike. A találmány célja a jelenleg uralkodó | parafahiányon könnyíteni és oly pótanya­got teremteni, mely könnyű alakíthat ó­sága, folyadékokkal szemben tanúsított közömbössége és oidhatatlansága, könnyű súlya, valamint olcsósága által akár szi­lárd, akár folyékony anyagokat tartal­mazó palackok elzárására egyaránt hasz­nálható. Lényegében a találmány abban áll, hogy a dugó rostany ágból van készít ve. Ugy növényi, mint állati (icdclüToslzlatott rostanyag, esetleg ezeik tefcs-zésszerinti ke­veréke fölhasználható a megadott célra. Előnyösen alkalmazható külölfösen az a ro^tginyiagm'asisaa, melyből az általában használ atj^-kér5gpra^ír_készül. /""Ezt a masszát a találmány érteimébein még nedves, pépes állapotban — eset­leg melegen — a dugó szokásos kúpos alakjának megfelelően kiképezett min­tába öntjük. A minta olvan berendezésű, hogy belőle a nedvesség egy nagy erő­hatás alatt mozgó kölyű segélyével kisaj­tolható. Akfölyn nemcsak a nedvesség ki­sajtol ását végzi, hanem a rostanvagot megfelelően tömöríti is, miáltal a dugó külső erőhatásokkal szemben bizonyos fokú ellenállőképességre tesz szert. Az ily módon előállított dugót valamely alkalmas impregnáló szerrel, pl. parafiin­nal vagy magas olvadási ponttal biró zsi­radékkal, gyantával, viasszal, gumival vagy más hasonlóval kezeljük, oly cél­ból, hogy vízáthatlanná váljék. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Palackdugó, melynek anyaga növényi vagy állati eredetű rostátnyag. 2. Eljárás az 1. igénypont szerinti palack­dugó előállítására, azáltal jellemezve, hogy a nedves, pépes rostanyagmasz­szát — esetleg melegen — a dugó alakjának megfelelő mintába öntjük, azután nagy erőhatás alatt mozgó kölyű segélyével a vizet kisajtoljuk és a masszát tömörítjük, végül az így előállított dugót valamely impregnáló szerrel, pl. parafinnal, vagy magas olvadási ponttal biró zsiradékkal, gyantával, viasszal, gumival vagy más hasonlóval kezeljük, hogy vizáthal­lanná tegyük. PAL..A1 BÉ»ZVÉ«VTÁ(MMÁ0 NYOMOÁJÍ BUDAPESTEK.

Next

/
Thumbnails
Contents