72937. lajstromszámú szabadalom • Csővezetékekhez való összekötő karmantyú

Megjelent 19:18. évi november lió 7-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI W$M HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72937. szán.. V/e/l. OSZTÁLY. Csővezetékekhez való összekötő karmantyú. DAHEDL GYULA PROKURISTA BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 19-ike. Elsőbbsége 1916 október hó 20-ika. Egymás folytatását képező sima cső­vek, főleg bádogcsövek csatlakozó végei, nek egymással való összekötésére kar­mantyúk használata azzal a hátránnyal jár, hogy relatív eltolódás léphet föl a karmantyú és a csövek közt, amiből az a veszély származik, hogy a karmantyú végül egyáltalában nem a csövek érint­kezési helyén van többé és így a cső­vezetéket már nem tömíti. Az ilyen rela­tív eltolódást a legkülönbözőbb okok idézhetik elő. Ha azáltal akarnók meg­gátolni ezt az eltolódást, hogy a kar­mantyút a csővégek közt lévő hézagba benyúló szilárd ütközőkkel látjuk el, akkor egyes csövek esetleg szükségessé való kicserélése lehetetlen lenne, mert hiszen a, karmantyúnak e célból az össze­kötési helyről szándékosan való eltolása; is ki lenne ekkor zárva. A jelen találmány szerint már most! a karmantyút, szükség esetén eltávolít­ható ütközőkkel látjuk el, melyek vagy a két csővég közit lévő hézagba nyúlnak be, vagy pedig maguknak a csöveknek kivágásaiba, úgy hogy tehát ezen ütíkö­zőknek a hézagba, vagy a kivágásokba való bevezetése után a karmantyúnak az, összekötési helyről való eltolódása meg van akadályozva, míg ezen ütközők el­távolítása után a karmantyúnak az össze­kötési helyről valamelyik cső kicserélései céljából való esetleg szükséges szándékos eltolása lehetővé van téve. Egy ilyen összekötőkarmantyú egy fo­ga natosítási példája a mellékeit rajzon tengelyirányú metszetben van bemutatva. A két sima (a), (b) cső közt hézag van hagyva, melyet a mindkét oldalán tömítő: szelencével ellátott (c) összekötőkarman­tyú hidal át. A karmantyú falán, kerüle­tének egy, vagy több helyén, tömítettem beillesztett (d) csavar szögek hatolnak át,, melyek a két cső közt lévő házagba nyúlnak be, úgy hogy a (e) karmanytyú­nak a csövekhez képest való relatív el­tolódásakor, ezen (d) esavarszögeknek a hézagba benyúló végei az egyik, vagy a másik cső végébe ütköznek és a kar­mantyú további eltolódását meggátolják. Ha most pl. a (b) csövet kell kicse­rélni, akkor a (d) csaivarszögeket kicsa­varjuk, mire a (c) karmantyú akadályta­lanul eltolhat az (a) csövön annyira, hogy a (b) cső szabaddá váljék. A (d) csavar­szögek ezen visszahiizhatósága (kicsavar­hatósága) teii'mészetesen az összes szere­; lési munkákat is megkönnyíti.

Next

/
Thumbnails
Contents