72933. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági berendezés safeajtókhoz

Megjelent 1918. évi november lió 7-én. MAGY. gjg. KIR. SZABADALMI jStf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72933. szám. XVI/f. OSZTÁLY. Biztonsági berendezés safe-ajtókhoz. S. J. ARNHEIM CÉG BERLINBEN. A 69566. sz. törzsszabadalom II. pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1913 október hó 14-ike és elsőbbsége 1913 október hó 1-je. Jelen találmány a 69566. számú törzs-és a 71311. számú pótszabadalomimal védett biztonsági berendezésre vonatko­zik, mely a safe-ajtó nyitását, vagy nyi­tási kísérletét jelző ellenőrző berende­zésiben áll. Jelen találmány abban áll, hogy az ellenőrző berendezés beállítása a siafe külsején láthatóvá Van téve. A mellékelt rajzon a találmánynak kiviteli példái vannak föltüntetve. Az 1. és 2. ábra oly safe-ajtót mutat, mely egy záróretesz által mozgatott számláló­művel van fölszerelve. A 3. és 4. ábrán pedig oly safe-ajtó lát­ható, melynél a számlálómű az ajtó moz­gatása által menesztetik. Az 1. és 2. ábrán (a) egv, célszerűen az ellenőrzőzár első zárómozgásánál mozgatott záróreteszt jelöl, melyén a ferde (b) rész van kiképezve. Az utóbbi az előretol ásnál egy, a rajzon föl nem tüntetett rúgó által állandóan a ferde fölülethez szorított (c) emeltyűt jobbra fölemel és ezáltal a (d) számlálómüvet ismert módon egy számmal tovaiktatja. A 3. és 4. ábrán (e, f) egy kétkarú emeltyűt jelöl, mely célszerűen a safe­ajtón elrendezeti (g) tengely körül for­gatható és jnelynek (e) karját a (h) rúgó lehúzza, mimellett azonban az (e) kar mozgását az (i) ütköző határolja. Az (f) kar a safe-ajtó zárásánál a (k) falhoz fekszik. Ezáltal a safe-ajtó nyitásánál vagy zárásánál az (n) számlálóműnek egy az (e) karba kapaszkodó (m) emel­tyűje mozgattatik. . A számlálómű mindkét kiviteli alaknál oly módon van elrendezve, hogy a safe­ajtó külső oldalán látható. Maga a számlálókészülék mozgatásának módja mellékes jelentőségű és csak az lényeges, hogy a zár vagy a safe-ajtó nyitásánál vagy zárásánál egyáltalán egy számlálómű mozgattatik és hogy az a számlálómű kívülről látható. Minthogy a számlálómű a safe-ajtó zárt állapotá­ban látható, ennélfogva a kapcsoló- vagy számlálómű pontos iktatásának megbíz­hatóságától függetlenítve vagyunk, mert az ajtó teljes zárása után a safe tulajdo­nosa a kapcsoló- vagy számlálókészülék jelét vagy számát pontosan megjegyea­heíi, mely jelnek vagy számnak a siafe tulajdonosa által kívánt legközelebbi nyitásnál pontosan változatlannak kell lennie.

Next

/
Thumbnails
Contents