72932. lajstromszámú szabadalom • Hordozható sötétkamra

— 2 — hogy ez utóbbiakat az (r) támasztó­lécekre fektetjük. Avégből, hogy a kamra fenekén az esetleg lecsepegő folyadékoktól megvéd­jük, továbbá, hogy a puha és görbe fölü­letü posztófeneket segédmunkaasztal, illetve polc helyett használhassuk, fém­ből vagy más szilárd anyagból való (v) lemezt helyezünk be a kamrába fenéik gyanánt. A készülék használati módja a követ­kező: A csukott készüléket a (z) kapcsok fölszabadítása után szétnyithatóvá tesz­szük. A (d) födelet nyitjuk, az (e) kere­tet, úgyszintén a (b) keretet az (a) keret­től annyira eltávolítjuk, hogy az ezekét összekötő (g) posztófalazat, amely az (a) és (b) keretek áltál alkotott dobozban foglal helyet, kifeszül, ezután az (a) ke­ret mellső falához belül hozzátálmasztott (v) alátétlemezt a készülékből kivesszük, az (r) támaszitóléceket, amelyek ugyan­csak az említett mellső falra vannak be­forgatva, 90 fokra jobbra-balra elfordít­juk, míg annak szabad véged az (a) kere­tet meg nem támasszák, mikor is az (a) és (b) keretek egymással szemben rög­zíttetnek. Ezután a (q) munkaasztalt, amely szintén az (a) keret mellső lapjára van leforgatva, fölcsappantjuk, amely műve­let, tekintettel a munkaasztal széleiből kiálló (p) csapokra, csak oly módon le­hetséges, ha a kifeszített (r) támaszokat rugalmasságuk igénybevételével kissé kifelé hajlítjuk addig, amíg a (q) munka­asztalt oldalt kiálló csapjaival együtt sza­badon átengedik. A gyakorolt nyomás megszüntetésével ezen részek ismét visszatérnek előbbi helyzetükbe és a sar­nirokon szabadon forgó (q) munkaasz­talt (p) csapjai útján megtámasztják. Ezután behelyezzük a fenéklap gyanánt szolgáló (v) lemezt, a fotográfia kidolgo­zásához szükséges eszközöket és anyago­kat betesszük a készülékbe, a kamra hátsó falát hordozó (e) keretet csukjuk és a mellső (c) födelet nyitjuk, mikor is a készülék használatra készen van. Használatkor az (f) posztó fölső (o) nyílására alkalmazott (n) álarcot, a rajta elrendezett szíjazat vagy más effélék se­gélyével arcúnkra erősítjük, két karun­kat az alsó (o) nyílásokra alkalmazott, végükön gumipánttal ellátott (m) kézelő­kön át a készülékbe dugjuk, mikor is ott szabadon dolgozhatunk. Természetes, hogy a posztónak a kere­tekre való szerelésénél, úgyszintén az álarcnak és kézelőknek arcunkon, illetve kezeinken való alkalmazásánál gondosan ügyelnünk kell arra, hogy fény sehol másutt, mint az elől alkalmazott ablako­kon át ne juthasson a készülékbe. A találmány tárgyát tevő sötétkamra előnye, hogy az használaton kívüli kis terjedelmű dobozzá csukható ösisze, elő­nyösen használható szabadban, utazások­nál stb., továbbá, hogy úgy nappali fény­nél, mint mesterséges világításnak kívül­ről való alkalmazása mellett dolgozha­tunk a készülékkel. A leírt készülék egyaránt használható előhívásra, valamint gázfény- és más efféle papirok kimásolásána is. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Hordozható sötétkamra, jellemezve két, födelekkel ellátott egymással fényáthatlan anyaggal (posztó vagy más efféle) harmónika'szerüen össze­kötött keret által, mely keretek egyike a sötétlkamra létesítésére tolóablakok­kal van ellátva, míg a másik a szoká­sos álarcot és kézelőket hordja,) to­vábbá belül az ablakos keretire sze­relt, sarnirokon forgó munkaasztal és a keretek megtámasztására, illetve a fényáthatlan posztó kifeszítésére, ugyancsak sarnirokon forgó, és elő­nyösen X-alakban kiképezett tá­masztólécek áltál, mely utóbbiak, úgyszintén ai munkaasztal is, a ke­retre csappanthatók, oly célból, hogy a kereteket egy lapos dobozzá csuk­hassuk össze.

Next

/
Thumbnails
Contents