72922. lajstromszámú szabadalom • Láncsöves kazán a lángcsőben a lánhíd mögött elrendezett vícsőnyalábbal

mében azáltal kerülhetők el, hogy a víz­csőnyaláb mellső végével a lánghídtól és a lángcsőtől függetlenül és az utóbbiban szabadon mozgathatóan van elrendezve. A beszereléshez csak az szükséges, hogy a csőnyalábot mint zárt egészet a láng­csőbe toljuk és hátsó végével a szokásos módon a lángcső vízteréhez kapcsoljuk. Minden megerősítés a mellső oldalon és ezzel az a kényszerűség, hogy a lángeső belsejében részeket meg kelljen változ­tatni elesik. Javításoknál az összekötte­tés oldása után hátul a csőnyaláb minr den további nélkül kihúzható és ismét visszahelyezhető. Mindezen esetékben az üzem csak igen rövid ideig marad meg­szakítva. A csőnyaláb a tüzelő rostély­nak, illetve a tüzelő berendezésnek hő­ok ózta tágulásától független és saját tá­gulásánál fogva mellső végével a tűzeső­ben eltolódik. A csövek és a vízkamara között lehetetlen a szivárgás, mert a csö­vek a kamarával mereven, pl. hengerlés és karimázás által vannak összekötve' és mert a csőnyaláb mellső vége nem fek­szik a legforróbb övben, hanem a láng­hídtól bizonyos távolságra. Ennek nagy­sága egyebek között az alkalmazott tü­zelőanyagok égési hőfoka szerint igazo­dik, jó tüzelőanyagnál rövidebbek lehet­nek a csövek, mint rossz tüzelőanyagnál. Módunkban áll tehát a csövek hosszát a mindenkori viszonyokhoz alkalmazni. A szálló hamu azonfölül nem fogja a csőnyalábot oly mértékben beszennyezni, mint eddig. A mellékelt rajzon a találmány foga­natosítási példája van ábrázolva. Az 1. ábra a lángcsöves kazán hosszmet­szete, a 2. ábra az A—B vonal szerint való met­szete", a 3. ábra a (b) nyíl irányában vett há­tulnézete. (a) a kazán lángcsöve és (b) annak hátsó homlokfala. A csőnyaláb a (c, d, e) vízkamarákból és az (f, f') csövekből áll. A (d) vízkamara a kazán hátsó végén a kazánvíz hideg részével és a (c) ka­mara annak meleg részével van össze­kötve, míg az (e) kamara a lángcsőben a lángihídtól bizonyos távolságban szaba­don fekszik. A hideg víz alul a kazánból a (d) kamarába, az (f) csövekbe, a (c)> kamarába, az (f) csövekbe, az (e) ka­marába és innen erősen hevítve a ka­zánba lép és pedig a legalacsonyabb (h) vízállás fölött. Az (e) kamarának az (a) lángcsőben való szabad elrendezése folytán könnyen követheti az (f, f') csövek mozgásait (tá­gulás, nyúlás), úgy hogy a csövek Iien­gerlési helyein tömítetlen helyek nem keletkezhetnek. A csőnyaláb a legrövi­debb idő alatt könnyen behelyezhető és ismét kihúzható, csupán csak az (f, f') karimák összekötése, illetve oldása szük­séges és a nyalábot ki lehet húzni. A ka­zán tehát könnyen hozzáférhető. A (g) lánghídon alkalmazott könnyen elzár­ható nyíláson és az (e) kamara alatt levő (i) nyíláson át a hamu a vízosőnyaláb­ról a huzamokba fujható. SZABADALMI IGÉNY. Lángcsöves kazán a lángcsőben a láng­híd mögött elrendezett, a kazánvíz. alsó, aránylag hideg részét a fölső, meleg résszel összekötő csőnyalábbal, melyben a víz a kazán végétől előre és vissza vezettetik, azáltal jellemezve, hogy a vízcsőnyaláb mellső végével a lánghídtól és a léngcsőtől függet­lenül és a lángcsőben szabadon moz­gathatóan van elrendezve. O (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉM> TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents