72918. lajstromszámú szabadalom • Riasztókészülék enuresis nocturnában szenvedők részére

párt a (10) kontaktusdarab (18, 20) fü­leibe toljuk (1. ábra). Amint már most folyadék (vizelet) jut a (15) csésze és (16) gyűrű közé, ezek között áramvezető kontaktus létesíttetik, minek az a következménye, hogy a (4) rellé tekercsmagjai a (6) telep árama által mágnesekké lesznek és annak horgonyát vonzzák. Ennek folytán további áram­kör záratik az (5) telep, a (3) csengő, a reléhorgony (41) ütközője és a reléhor­gony között, minek folytán a (3) csengő működésbe lép. A vizelet által záilandó kontaktusok elfödött helyzete elejét veszi annak, hogy izzadtság is áramzárást létesítsen. Az­által továbbá, hogy a (16) pólusgyürü a testtől a (17) szigetelés által el van vá­lasztva, a testbe sem juthat áram, ami egyébként előállhatna; azt tapasztaltuk ugyanis, hogy az a csekély vizelet, mely a berendezésbe jut, mig a csengő meg­szólal, oly nagy ellenállással bir', hogy nem elegendő szigetelés mellettit arány­lag erős áram menne a beteg testén át. Ezen magas belső ellenállás folytán lehe­tetlen a legtöbb esetben, a készüléket relé nélkül üzemben tartani. A 4. ábrán föltüntetett folyadékkontak­tus az övön, szalagokon vagy egyéb föl­csatoló részein könnyen lecsappainthatóan van alkalmazva, pl. azáltal, hogy rugós emelőkaron van megerősítve. Ezen kar a kontaktus-berendezést minden további eszköz (szalagok stb.) nélkül állandóan a helyes helyzeitbein ,a testhez szorítva tartja; a kontakt usiberendezésseil együtt a testtől könnyen ellendíthető, ha a be­teg szükségletét akarja végezni. Ezen kart az övről könnyen le is lehet venni és így az öv leszedése nélkül gyorsan el is lehet távolítani. A test köré kapcso­landó (23) övben a (25) vezeték van el­rendezve, mely a folyadékkonitaktus (24) tartókarjának fölső végét veszi föl, úgy hogy a kart a (23) övről könnyen le lehet venni, anélkül, hogy magát az övet a Itestről el kellene távolítani. A tartó kar két hajlított (26, 27) lemezrúgóból áll, melyeiket (28) bőr vagy efféle vesz körül. Ezen kar másik végén, amelyen a (26, 27) rugók a bőrburokból kinyúlnak, Van a kontaktus elrendezve, mely a rajz szerint női személyeknek van szánva. A kontaktust nem vezető anyagból , való csésze- vagy kanálalakú (29) test képezi, melynek (h) üregében a rugók végei egymástól bizonyos távolságban egymás fölött fekszenek és ilykép a koinitaktus­részeket képezik. A fölső rúgórész át van lyukasztva, bog}- a folyadék (vizelet) át­lépni és a két kontaktuslrészt összekötni és ezzel az áramot zárni tudja, miközben elektromos csengő stb. szólalhat meg, mely vezeték útján van a kontaktusré­szekkel kapcsolatban. Ha a be,rendezés férfi személyeknek való, a folyadékkontaktust megfelelően máskép kell kiképezni, mi mellett cél­szerűen csak egy rúgó alkalmaztatik. A tartókar merev is lehet ós vagy az öv alatt van sarnirja vagy sarnir útján van az övhöz csuklósan kapcsolva. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Riasztó készülék, különösen ágyba vizelők számára, azáltal jellemezve, hogv folyadéknak (vizeletnek) egy kontaktustest kontaktusai közé való belépésénél egy áramkör záratik, ami által egy villamos cseingő vagy más riasztó készülék működésbe jut. 2. Az 1. igényben védett riasztó készülék foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a folyadék egy reléáram­kört zár, mely a maga részéről teszi csak lehetővé a riasztó áramkört. 3. Az 1.. és 2. igényekben védett riasztó­készülék foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a reléáraimkör kon­taktusai úgy vannak elfedetten el­rendezve, hogv csiatk szándékolt ese­tekben, nem pedig izzadtság stb. által záratik az áram. 4. Az 1—3. igényekben védett riasztó készülék foganatosítási alakja, azáltal

Next

/
Thumbnails
Contents