72912. lajstromszámú szabadalom • Eljárás többszínű nyomatok fölületének domborítására az eredeti festmény relieffölületeinek megfelelő kiemelésével

Megjelent 1918. évi november lió 7-én. MAGY. gW KIR. SZABADALMI |Bn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72912. szám. IX/e. OSZTÁLY­Eljárás többszínű nyomatok fölületének domborítására az eredeti festmény relief-fölületének megfelelő kiemelésével. ADLER PÁL KERESKEDŐ HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1917 december hó 24-ike. "Valamely eredeti festmény hatása nem csupán a szinhatástól, hanem tudvalévő­leg nagy mértékben a többé-kevésbé vastagon fölrakott színeknek és a véko­nyabb festékrétegeken áttetsző vászon­raszterezés által előidézett plasztikus ha­tástól is függ. Többszínű nyomatok le­nyomatainak lehetőleg az eredeti fest­ményhez híven való alakítására már ja­vasolták a többszínű nyomlatnak utólagos domborítását. "X jelen találmány tárgya már most oly új eljárás, melynek segélyével a több­színű nyomatok utólagos domborítása az eredeti festmény relief-fölületének meg­felelően egészen híven, emellett gyorsan és olcsón mehet végbe. AZ eljárás az is­mert módon előállított szinesnyomatból pl. egy eredeti festmény négyszínű nyo­matából indul ki. Egy eredeti festmény tudvalévőleg egyes helyeken pasztózus, más helyeken netm pasztózus. Pasztózus helyek az olya­nok, melyeken a festék az ecsettel vas­tag vonásokban, a fölületből plasztiku­san kiemelkedve van fölrakva; nem pasztózus helyek az olyanok, melyeken a fesíék vékonyan van fölrakva, úgy hogy a vászonkötés a vékony festékréte­gen áttetszik. A jelen találmány szerint már most közönséges módon előállított négyszínű nyomatot veszünk, melyre egy pl. vá­szonról galvánúton kapott vászon-rasz­tert nyomunk rá. Ily módon a négyszínű nyomatot oly domborulatokkal (kapjuk, mely a vászonkötésnek felel meg. Az így domborított négyszínű nyomatot már most ecsettel fölrakandó, gyorsan mieg­keményedő masszával ott, ahol az ere­deti festményen a festék vastagon van fölrakva, kenjük be, úgy hogy az eredeti festményen pasztózus helyek az ily mó­don kezelt négyszínű nyomaton is relief­szerüen kiemelkednek, míg az eredeti képen nem pasztózus helyek a többszínű nyomaton az előzőleg foganatosított vá­szon-raszter ezés folytán vászonkötéssel bírnak. Az ily módon kezelt négyszínű nyomat azonban már most az alakimás (matrica) előállítására szolgál. Az alak m/ás előállítása a jelen talál­mány szerint kétféleképen történik. Az első mód szerint az ismertetett úton ke­zelt lenyomatot galván-fiirdőbe mártjuk, amikor is mellső oldalán galvános csa-

Next

/
Thumbnails
Contents