72911. lajstromszámú szabadalom • Fonalváltóberendezés himzőgépeken

2 — tartják fogva, míg azokra nincsen szük­ség. A két (41 és 42) rúd együttesen (44) tengely elforgatása álltai föl- ós leifelé eltolható, amennyiben a (44) tengelyen föl ékelt (45) fogaskerekek a két rúd (46) fogazatába kapaszkodnak. Ezen mozgás­nál a (40) és (43) .szervek között párhu­zamosan kfeszíteti fonalak a fü mellett elhaladnak. A (41) és (42) rudak mozgása megszakíttatik, mihelyt a kiválasztott fonál pontosan a tü foka előtt van, ami alább még részletesen lesz ismertetve. A 2. ábra azt a pillanatot szemlélteti, melyben a III. fonál, mellyel az (5) tü az előző pillanatban még hímzett, elvá­gása fog bekövetkezni. A III. fonál elvá­gása előtt ezti egy -fogó megfogja, a tü fokából kihúzza és a (43) szorítóba be­illeszti. Ezen fogó mind a négy ábrán lát­ható, lényegileg két (47, 48) pofából áll, melyek közül a (48) alsó pofa magasság­ban el nem mozdítható, a fölső (47), pofa ellenben függélyes, emelhető (^9) pálcán van megerősítve, melyet egy (50) rúgó állandóan lefelé szorít. A (49) pálca az (51) agyban hosszirányban eltolhatóan van ágyazva, de el nem forgatható. Az (51) agy a (47, 48) pofákból álló fogóval együtt (52, 53) csapágyakban el­foroghat és az (54) orsókerékkel egy egé­szet alkot. Az (54) orsókerékbe (55) cs-:, varorsó kapaszkodik. Minden tű vagy minden ismétlés részére egy ilyen (55) csavarorsó van jelen, melv mind egy kö­zös (56) tengelyen van megerősítve. Az egymás mellett függélyesen ágyazoCt (49) rudak alatt egy másik (57) tengely van az (56) tengellyel párhuzamosan forgat­hatóan ágyazva. Ezen tengelyen minden (49) rúd részére egy (58) bütyök van ki­képezve. Az 5. ábrán 1 álható helyzetben az (58) bütyök a (49) ruda'i megemelve . tartja és a (47, 48) pofákból álló fogó nyitott. Ha .az (57) tengelyt tovább for­gatjuk, az (50) rúgó a III. fonál besző ri­tását előidézi. A 4. ábrán a (47) fogó hímzéshez kész , állásában van föltün'tetve. Ha már most a (40) lyuktól az (5) tü (59) fokához, ill. a hímzés (60) pontjáig húzódó fonál kifüzése szükséges, az (56) tengely forgásba helyeztetik. A (47) fogó következésképen szintén forgásba hoza-Jik és abban a pillanatban, amidőn a (40, 59) fonálcséve épen a fogó (47, 48) pofái között van, az (57) tengely is forgásba helyeztetik ugy, hogy a fogó a fonalat be­szorítja. Ugyanazon pillanatban, melyben ez történik, egy a rajzon föl nem tünte­tett kés a fonalat közvetlenül a hímzés (60) jelzésű helyénél elmetszi. Eközben a (47) fogó a rajzon pontozva jelzett (47'). helyzeten túlforog és a 4. ábra (61) he­lyére ér, ahol a 2. ábrán is látható (43) fonálszorítok működnek. A (47) fogó a hozzátartozó (43) szorító mellett elhalad és a fonalat magával viszi. Abban a pil­lanatban, midőn a fonál a (43) szorító hatáskörébe jut, ez záródik, a fonalat miegfogja, a (47) fogó pedig a (62) nyíl irányában tovább halad, míg nem a 4. ábilán föltüntetett alapállásba visszátér, ahol a következő működésbelépéséig nyugalmi helyzetben marad. A (43) szorító nyitása és zárása a 3. ábrán föltüntetett (63) tengely közvetí­tésével történik, melyen minden ismétlés részére egv (64) bütyök van kiképezve. Ha a (63) tengely a 3. ábrán föltünletett helyzetből az ugyanezen ábrán pontozva föltüntett helyzetbe átfordul, a szorító szétnyílik. A (63) tengely tovább forgá­sánál a (65) rúgó a szorítót ismét zárja úgy, hogy ez az átnyújtott fonalat meg­fogja-A fonálnak az (5) tűbe való tulajdon­képeni befűzését itt is, mint a törzsszaba­dalomban, a 3. ábrán látható (37) horog végzi, melv a tü fokán áthatol, az átnyúj­tott fonalat megfogja és azzal együtt a tü fokán át visszatér. A (37) horog (66) pál­cán és ezi viszont egy hengerded (67) szelence fenekén van megerősítve, mely egy másik (68) szelencén van tengely­irányban elmozdíthatóan ágyazva és az eg'yik irányban (69) rúgó által, a másik irányban pedig (70) emelő áltál hajtatik.

Next

/
Thumbnails
Contents