72905. lajstromszámú szabadalom • Tartószerkezet legombolyítandó keskeny papírtekercsek számára

Megjelent 1918. évi október hó 89-én . MAGY. fjW KIR. • SZABADALMI (Éra HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72905. szám. xm/d. OSZTÁLY. ; —= Tartószerkezet legombolyítandó keskeny papírtekercsek számára FERD. EMIL JAGENBERG CÉG DÜSSELDORFBAN. A 71387. az. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1917 február hó 8-ika és elsőbbsége 1916 november hó 29-ike. A jelen találmány a törzsszabadalom szerinti tartószerkezetnek egy további kivitelére vonatkozik, amely a korábbi kiviteltől a tekercset fölvevő tartó alak­jában különbözik. A mellékelt rajzon a tartószerkezet elül és oldalnézetben van föltüntetve. Mint a rajz mutatja, az (r') tekercset fölvevő (b) (tartó a szögalak helyett teknőaliakbain van kiképezve. A keskeny teknő átmérője a teljes legombolyítandó tekercs átmérő­jénél célszerűen nagyobb. A tekercs a teknőalakú fal föl ül et legalacsonyabb he­lyén nyugszik és mindig meg van tá­masztva, akármilyen legyen is minden­kori átmérője. A tekercs legombolyítása az utolsó maradókig zavar nélkül megy végbe. Minthogy a tekercs, mint a tör'zsszaba­•dalom szerinti elrendezésnél, a tartószer­kezet által kerületén támasztaiik alá, a közepén levő lyukat nem kell tartásra használni, miért is mellékes, hogy ezen lyuknak milyen bősége van. A papírszalag kívánt feszültsége itt is, mint a korábbi elrendezésnél, a tekercsnek a tartó (g) falához való fekvése és a szalagnak a (k) él fölött való elvezetése által égetik el. A (k) élen valamely vastagodás vagy görgő alkalmazható, amely teljesen vagy többé­kevésbbé rögzíthető, úgy hogy ezáltal a súrlódást és feszültséget külön fék alkal­mazáisának szüksége nélkül lehet szabá­lyozni. A tartó faliai kivágásokkal láthatók el, vagy pedig lécekkel vagy effélékkel pó­tolhatók. A falakat úgy is el lehet ren­dezni, hogy csavarok segélyével vagy más módon elmozdíthatók és ezáltal tet­szőleges szélességű tekercsek számára beállíthatók legyenek. SZABADALMI IGÉNY. A 71.387. számú szabadalommal védett legombolyítandó keskeny papirteiker­csekhez való tartószerkezet további kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a fölcserélt papírszalag széles­ségével megegyező vagy annak meg­felelően beállítható szélesiségű tartó teknő alakjában van kiképezve, a melynek fenekén a tekercs nyugszik és ennek folytán feszültségét növelő súrlódást szenved, amely a szalagnak a tartó síziéle vagyr egy görgő fölött való elhúzása által a szükséghez ké­pest fokozható. (1 rajáap meüékktteM

Next

/
Thumbnails
Contents