72904. lajstromszámú szabadalom • Kiemelhető ülő- és fekhelyberendezés tömeges személy és katonaság szállítására, teher vagy más vasúti kocsikban

Megjelent 1918. évi október hó 89-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72904. szám. V/b. OSZTÁLY. Kiemelhető ülő- és fekhelyberendezés tömeges személy- és katonaság szállítására, teher- vagy más födött vasúti kocsikban. HECHTL JAKAB BAJOR KIR. VASÚTI TITKÁR FRANZENSBADBAN. A bejelentés napja 1915 augusztus hó 30-ika. Jelien találmány tárgya kiemelhető ülő-és fekh elyb erendezés tömeges személy és katonaság szállítására, teher*- vagy más födött vasúti kocsikban. A találmány rendeltetése az, hogy nagy polgári sze­mélyforgalom vagy katonaszállítás le­bonyolítására a vasútikocsik alkalmassá legyenek tehetők oly könnyen kiemel­hető és beilleszthető ülőszerkezetek all­kalmiazááa által, melyek könnyű szerrel alakíthatók át fekvőhelyekké is úgy, hogy a kocsikban annyi személy találhat fekvőhelyet, mint amennyi az ülőhe­lyejt száma. Ez főként katanaszállítások­nál fontos, mivel egy eddig súlyosiajn ér­zett hiányt küszöböl ki, mert a sziállított katonák pihenten, tehát kifogástalan er­kölcsű és fizikai állapotban kerülnek a harctérre. A találmány tárgyát képező berendezés azt is lehetővé teszi, hogy a vele ellátott kocsi kórházkocsi gyanánt is legyen használható, melyben 24—30 sebesült szállítható leíkvő helyzetiben. Az ülő­berendezés ezenfölül még műtőasztallá, esetleg író- vagy étkezőasíztallá is alakít­ható át, amely lehetőségeik előnyeit bő­vebben méltatni nem szükséges. A találmány tárgyának példaképen vett foganatositási allakjait a mellékelt rajzok tűntetik föl, amelyeken az 1. ábra egy kocsi keresztmetszete a benne levő ülőhelyherendezésiael és egy használatonkívüli, a kocsi fölső részében; elrendezett fekvőhely síkkal; a 2. ábra egy kocsi keresztmetszete a f ekvőhelysíkofcká átalakított berende­zéssel; a 3—5. ábrák az egyszerű ós kettős ülés­pad egy foganatosítási alakját nagyobb léptékíbeni tüntetik föl, míg a 6—16. ábráik egyes szierklezeti résziete­ket tüntetnek föl. A találmány lényegében a következő: A kocsi mindkét hosszoldalán (1. az 1, 2 és 3 ábrákat), az ülőhelyeknek meg­felelően függélyes (t) tengelyek Vannak elrendezve, melyek ailúl a kocsi padlóza­tálja sülyesztett (s) ágyba, fölül pedig a kocsi (w) hosszfalához erősített (z) tartókba vannak ágyazva. A (t) tengelyek alsó részén (gl) ós (g2) áíllítógyűrűk kö­zött elforgathatóan foglal helyet az (e) kiitámasztókar, mely rendes körülmények között befelé a kocsi hosszfalára merő­rőlegesen áll és amelynek fölső, az ülés

Next

/
Thumbnails
Contents