72903. lajstromszámú szabadalom • Javítás oxigénnek levegőből való előállítására szolgáló készülékeken

Ha ezen második, belső kolonnából a nem kondenzálódó gázokat elvezetjük, úgy a készülékből az argon számbavehető oxigénveszteségek nélkül távozik el és ez­által a csöppfolyós oxigén tisztasága foko­zódik. Az oxigén! tisztaságának javítása mellett, amely folytán a fémek, pl. vas vágására sokkal használhatóbbá válik, jelentékeny mennyiségű, argonban gazdag gázt nyerünk, mely jelenleg pl. az izzó­lámpagyár tásnál lel alkalmazást. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példaképeni foganatosítási alakja van vázlatosan föltüntetve. . Az (1) rektifikálókolomna fölül a (2) hőkicserélővel, alúl pedig a csöppfolyós oxigén fölvételére szolgáló (3) tartány­nyal van összekötve. A készülék műkö­dése közben bevezetett nyomólevegő a (2) hőkicserélőn1 éis a (3) oxigéntartályon keresztül áramlik, miáltal az oxigén for­ralása közbein csöppfolyossá válik és a kolonna 'fölső részébe áramlik. Ezen kolonnában a keverék nem egészen tiszta oxigénre és túlnyomóan nitrogén­ból áflló gázra bomlik, melyek közül az előbbi hűtés végzése után (02)-n;él az utóbbi pedig (N2)-nél távozik. A találmány szerint ezen kolonna bel­sejében a második vagy belső 4 kolonna van elhelyezve. Ha a (KI—K5) csapok egyikét nyitjuk, ezen kolonna működése lép, úgy hogy belsejében argontartalmú oxigén száll föl és ebben tiszta oxigénre és argonban gazdag gázra választatik szét, mely a csapok egyikén át távozik. A gyakorlatban külömböző eljárások ismeretesek több alikatrészek elpárolog­tatással és rektifikálással való szétvá­lasztására olyként, hogy először az al­katrészek részleg választatnak szét, hogy ezután a termékeket egy másfodik készü­lékben újabb szlétválasztálsnjak vessük alá. Ugyanezen' eljárást alkalmazhatnók a légköri levegőnek cseppfolyósítással és rektifikálással való szétbontására, a főalkatrószek, nevezetesen nitrogén, oxigén és argon előállítására. Ekkor elő­ször majdnem az egész nitrogént vezetjük el a levegőből, míg a visiszaimiaradó oxi­gén- argonkeveréket, amelyben még ke­vés nitrogén is van, egy második ké­szülékben választjuk szét. Ily eljárások közönséges destillációnál nincsenek kü­lönös -nehézségekkel összekötve. Más­ként áll azonban a helyzet a szóban­forgó gázok rektifikálásáénál. Ily gázoknak csöppMyósítással és rekti­fikálással való szétválasztásánál a készülé­kek annál tökéletesebben dolgoznak, mi­nél jobban van a környezettel való hő­kicserélődés korlátozva, ill. minél tökéle­tesebb a készülékekiből 'távozó gázok hidegének regenerálása. Ezen tekintetben a találmány tárgya1 különös előnyöket biztosít. A környezetből való hőfölvétel­lel járó hidegveszteség azon mértékben növekszik, amily*, mértékben nagyobbo­dik a rektifikálókolonna fölszíne. Ki­tűnt, hogy a belső kolonnának csekély méretei folytán ill. ezen második kolonná­nak az előbbi kolonna belsejébe való beszerelése következtében a külső ko­lonnának méretei csak csekéllyel növek­szenek és ezzel a hidegveszteség csak kis mértékben fokozódik, míg a belső kolon­nánál hidegveszteség egyáltalában nem lép föl ellentétben külön második ko­lonna alkalmazásával, amely esetben a föiület és az ezzel kapcsolatos hidegvesz­teség lényegesen fokozódik. Ezen szerkezet további előnye abban áll, hogy a belső kolonnában, mely a külső kolonnának fölfelé szabályosan hidegebbé váló folyadék- és gázrétegeitől van körülvéve, oly hőmérsékletelosztás keletkezik, mely a jó rektifikálást elő­segíti és lehetővé teszi, hogy a belső ko­lonna különböző helyein, külömböző hőmérsékleti zónákban lehessen gázt el­vezetni, miáltal a kívánt argon vagy nit­rogéntartalommal biró gázkeverékeket állíthatjuk elő. A gázelvezetésnek a belső kolonna külömböző magasságaiban való elrendezése lehetővé teszi ezen kolonna hatékony hosszának és ezáltal a rektifi-

Next

/
Thumbnails
Contents