72902. lajstromszámú szabadalom • Ráspoly és véső annak vágására

Megjelent 1918. évi október hó 89-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72902. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Ráspoly és véső annak vágására. PHÖNIX-STAHLWERKE JOH. E. BLECKMANN MÜRZZUSCHLAGBAN. A bejelentés napja 1917 augusatus hó 4-ike. Ráspolyokat eddigelé akként állítottak elő, hogy azoknak mnden egyes fogát megfelelően alakított, hegyes vésővel a puha ráspolylestnek húsába való vágás révén megemelték. Ezen vágás által nemcsak ai fog maga hajlíthatott ki az acélból készült ráspolytestnek húsából, hanem annak csúcsa is megalakíttatott. A jelen találmányt képező ráspolyt már most a reszelők módjára alsó és fölső ródal ássál alakítjuk meg, ahol is az alsó ródalás különös módon kiképe­zett, a fölső ródalás pedig ismert kikép­zésű véső segélyével létesíttetik. A mel­lékelt rajzban a találmányt képező véső példaképen egy foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a vésőnek oldalnézete. A 2. ábra elölnézete. A 3. ábra metszet az 1. ábrának X—X vonala szerint. A véső a reszelők vágására használt, általánosan ismert, egycsapású vésők alakjával bír (1. ábra), csakhogy mellső (a) oldalán (2. ábra) több (b) horony van bemarva, melyek a vésőnek (c, d) csapásán (1. ábra) az (e) megszakításo­kat létesítik (1. ábra). Természetes, hogy bizonyos célokra kétcsapású vésőt is le­het használni. A ráspolyt már most akként állítjuk elő, hogy a puha ráspolytestben az alsó ródalást az imént ismertetett vésővel, a fölső ródalást pedig célszerűen egycsa­pású vésővel létesítjük. Az ismertetett vésőnek alkalmazása által a ráspolytest­ben fölváltva emelkedések és mélyedések keletkeznek, melyek a fölső ródalással együtt a ráspolynak fogait alkotják. Az ily módon előállított ráspoly az ismert ráspolyokkal szemben nagy elő­nyöket mutat, nevezetesen a találmányt képező ráspoly tartósabb és a vele meg­munkált tárgyat nem szakítja be, illetve tépi föl; ez a hátrány különösen bőrnek megmunkálásánál tapasztalható; a talál­mányt képező ráspollyal való megmun­kálásnál a reszelővel való utándolgozáis­nak szükségessége elesik, a munkatelje^­sítmény nagyobb, mint az eddigi rásipo­lyoiknál és a fogak nem akadnak meg: SZABADALMI IGÉNYEI. 1. Ráspoly, jellemezve azáltal, hogy az a reszelők módjára, fölső és alsó ró­dalással van ellátva.

Next

/
Thumbnails
Contents