72894. lajstromszámú szabadalom • Betonfödém és eljárás annak előállítására

— 3 -jük, amely állványzat a (3) oszlopokkal alátámasztott (4) heved'ergerejndáikra a betontest bordáinak megfelelő helyén le­fektetett (5) pallókból áll (tehát elenyé­szően csekély faanyagmennyiség az eddigi héjazáshoz képest). Az oszlopok a (6) ékeken nyugosznak, amelyek segélyével pontosan beállíthatók a kellő magasságra, és a munka befejezése után az ékek kive­réise által az alátámasztóállványzat min­den különösebb rongálás, vagy elfürésze­lés nélkül könnyen eltávolítható. Az idomköveknek száraz, tehát minden ha­barcsnélküli elhelyezése után azok elő­ugró (1) talplemezei és oldalfalai egy-egy a födémen végigmenő vályút alkotnak, a melyeikbe a betont a szokásos vasbetétek elhelyezése után . becsömöszöljük. Mi­helyt a (8) betontest valamennyire meg­kötött, az állványzatot eltávolíthatjuk éa ezekután már csak az egyes idomkövek közötti csekély hézagokat gipsszel vagy kövérmészhab arccsal behézagoljuk, mire a födém teljesen kész. Az egyes idomkö­vekben elrendezett vízszintes helyzetű (7) üregek így egymás folytatásiába kerülnek és célszerűen fölhasználhatók akár szel­lőztetés céljára, akár pedig fűtő-, víz- és elektromos vezetékek elhelyezésére. Az idomköveket legelőnyösebben sima­falu vasformákba öntve az építés helyén állíthatjuk elő, résizint mivel a nyers­anyagokat könnyebb szállítani, mint a kész terméket, részint pedig hogy az. idom­köveket leljessen sértetlen állapotban használhassuk föl beépítésre, ami különö­sen azok alsó lapjára fontos, minthogy — mint említettük — ezek alkotják a végleges menyezetet külön habarcsréteggel való bevonás nélkül. A föntebb megadott kever rék alkalmazása esetén az idomkő két-há­rom nap alatt megszilárdul annyira, hogy beépíthető. Ha azonban valamely okból az idomkövek már hosszabb ideig r'aktároz­tattak és túlszárazák lennének, akor cél­szerű azoknak külső, a betonnol érintkező fölületeit vízhatlan réteggel, pl. aszfalt­lakkal bevonni, hogy a kövek a beton megszilárdulásáig esetleg el ne ázzanak, ill. sok vizet ne vonjanak el a beton­habarcstól. A találmány szerinti eljárásnak előnyei a következők: Mindenekelőtt elkerüljük, — mint fönntebb említettük — a költsé­ges és sok munkát idénylő deszkahéjazást; azután a munka sokkal gyorsabban is megy végbe. Az idomkövek, amelyek egy-egy épülethez egyazon sablon szerint készülhetnek, bármely napszámos által kiönthetők és az alátámasztó állványzaton is minden szakértelem nélkül lerakhatok. Az idomkövek csekély fajsúlya és üreges kiképzésbe folytán, dacára az ily szerkeze­teknél megkívánt nagy szerkezeti magas­ságinak, csak lényegtelenül növelik a fö­dém önsúlyát; amellett, hogy egyben a teljesen kész menyezetet alkotják, a fö­démben hő- és hangszigetelők gyanánt szerepeljenek. Erre való tekintettel az új födém külső fedél gyanánt is szolgálhat, még fűtött helyiségek lefödésére is, amire az eddigi vasbetonfödémek nem igen voltak alkalmasak a szabad cementfölü­letek ismeretes izzadására való tekintet­tel. A régibb rendszerűi vasbetonfödémek­nél úgy a hangtompítást, mint a hőszige­telést csak költséges palafakőlemez szigete­léssel, avagy légtér közbeiktatással készült rabitz menyezetekkel lehetett elérni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás betonfödémek előállítására, a melynek az a jellemzője, hogy a héjar zást megfelelő alátámasztó állványon összeillesztett műkő idomtestekből képezzük és ezekre öntjük ki vagy csömöszöljük a betont úgy, hogy az megszilárdulás után az idomtestekkel egy testet képezzen. 2. Az 1. igénypontban védett eljárás sze­rint készült betonfödém, amelyre jel­lemző, hogy egyrészt a szokásös ke­resztszelvényű betontestből és más­részt lehetőleg könnyű, csekélyebb szi­lárdságú (célszerűen üreges) oly idom-

Next

/
Thumbnails
Contents