72888. lajstromszámú szabadalom • Fűtőberendezés

Megjelent 1918. évi október üó 29-én. MAGY. |g|* KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72888. szám. VHI/fe. OSZTÁLY. Fűtőberendezés. GEÜRTEN PÉTER MAGÁNMÉRNÖK HUCHEM-STAMMELNBEN. A bejelentés napja. 1917 november hó lö-ike. Elsőbbsége 1917 augasztos hó 21-ike. Ez a találmány a levegőnek ventilátor vagy exhaustor segélyével való teljes vagy részleges mozgatásával bíró légfűtő, illetőleg szárító berendezésékre vonat­kozik. Az eddigi ily berendezéseknél ventilá­tor vagy exhaustor szívja a levegőt és nyomja egy fűtőbattérián csöveskazánon, kondenzátoron vagy másféle fűtőkama­rán át, ahol • a levegő fölmelegszik és azokba a helyiségekbe vezettetik, ame­lyek szárítókamrák gyanánt szolgálnak, vagy pedig fütendők. Ezeknél a berende­zéseknél azonos időpontban csak egyet­len hőmérséklet érhető el. A találmány értelmében a, meleg és a hideg levegő számára külön-külön csa­tornákat alkalmazunk, amelyek egyazon ventilátor által táplálhatok és a lég­elosztó vezetékekkel oly összeköttetés­ben állanak, hogy ezeken a légelosztó vezetékeken úgy külön-külön meleg, vagy hideg levegő, mint tetszés szerint temperált légkeverék vezethető. A csatolt rajz a találmány tárgyának egy kiviteli példáját láttatja, ahol az 1. ábra vázlatos képe a találmánybeli fűtőberendezésnek, a 2. ábra pedig az 1. ábra egy részleté­nek fölülnézetét szemlélteti. A föltüntetett foganatosítási alaknál egy (1) kettős ventilátor friss, vagy hasz­nált levegőt szív és azt részben a (2) fűtőcsőrendszerre, részben pedig ezen csőrendszer alatt elrendezett (3) csator­nán át hajtja. Ily módon a ventilátor által hajtott kétféle levegőt nyerünk, u. m. meleg levegőt, amely a fűtőbatté­riáról az (5) aknába jut és hideg levegőt, amely viszont a (3) csatornából a (4) aknába nyomul. Ezeket az aknákat az egyes emeleteken végig vezethetjük. A (4s 5) kettős aknáról azután a (6, 7) légelosztó vezetékeket úgy ágaztatjuk le, hogy azok felerészben a meleg aknához, felerészben pedig a hideg aknához csat­lakoznak. A két aknához csatlakozó he­lyek keresztmetszetben egészen oly bő­vek, mint az eloszló vezeték keresztmet­szete. Az elosztóvezetékeknek az aknák­hoz csatlakozó helyein egy-egy (8) elfor­gatható tolóka (szelep) van elrendezve, amely lehetővé teszi, hogy a vezetéket teljesen a meleg, vagy teljesen a hideg levegőre állíthassuk be. Azonkívül, asze­rint, hogy hogyan állítjuk be a (8) toló­kát, tetszés szerint keverhetjük a hideg és meleg levegőt egymással. További szabályozhatás céljából még (9) fojtó csappantyúkat is rendezhetünk el a ve-

Next

/
Thumbnails
Contents