72886. lajstromszámú szabadalom • Vasaló

Megjelent 1Ö18. evi október lió 19-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jj&H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72886. szám. XVlII/a. OSZTÁLY. * Vasaló. SZAKÁLL FERENC VASKERESKEDŐ RÁKOSPALOTA-UJFALÚN. A bejelentés napja 1917 március hó 14-ike. Az eddigi fa szén vasal ó k nagy hát­ránya, hogy a. keletkező hamu a széft­darab ok közötti űröket hamar kitölti, miáltal az égéshez szükséges levegőt el­zárja s így a parázsló széndarabok idő előtt kialusznak, a vasaló fenéklapja pe­dig lehűl. Ennek a hátránynak elhárítá­sára, vagyis a hamu eltávolítására és a parázs fölszítására a vasalót munka köz­ben gyakran szükséges volt lengetni ési fújtatóval fujtatni. Javaslatba hoztak olyan vasalót is, amelynél két fenék kö­zül a belső rostélyszerüen volt kiképezve, a külső pedig nyitható volt. Az alsó fe­néknek megnyitásával és a vasaló meg­rázásával azután a hamu kihullott. En­nek a vasalónak azonban az a hátránya, hogy a fenéknyitogatás folytán a vasaló fölület nagy mértékben lehűl. Az említett hátrányokat jelen talál­mány teljes mértékben kiküszöböli, amennyiben lényege abban áll, hogy a vasaló szénszekrényének hátsó részén egy kis elkülönített kamarában kívülről forgattyúval hajtható szélkereket rende­zünk el, amely a levegőt a szénszekrénybe fújja és onnan a hamut a vasaló oldalá­nak alsó részén húzódó lyukakon kiszo­rítja. Mellékelt rajzon a találmány tárgya- . nak kiviteli alakjai vannak föRüntetve, és pedig az 1. ábra a találmánybeli vasalónak hátsó részét hátulról nézve a hátsó záró­fal eltávolításai mell'ett távlati képben mutatja, a 2. ábra ugyanazt ugyanoly ábrázolás­ban, de a hátsó zárófallal, együtt lat­tatja, a 3. ábra a vasaló további kivitelének hátsó részét axononietrikusan tünteti föl, végül a ' 4. ábrán egy másik kiviteli alaknak hátsó része élűiről tekintve távlati kép­ben látható. Az (1) vasaló szénterétől (2) válaszfal különíti el a (3) ventilátor-kamarát, amelyet fölülről a vagy egybeöntött (1., 2. és 3. ábra) Vagy külön (4. ábra) (4) födőlap takar be, hátulról pedig az (5) hátfal zár be, amelyen a levegő bebocsá­tására kellő számú (9) nyílás van kiké­pezve. A (7) ventilátor vízszintes tengelye egyrészt a (2) válaszfalban, másrészt az (5) hátfalban van ágyazva és külső végén (8) forgattyúval ellátva. A (8) forgattyú­val forgatott (7) ventilátor által hajtott

Next

/
Thumbnails
Contents