72881. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tiszta vasnak vagy vasötvözeteknek poralakban való előállítására

Megjelent 1918. évi október üó 29 -én. MAGY. KIR. SZABADALMI gH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72881. szám VlI/i. OSZTÁLY. Eljárás tiszta vasnak vagy vasötvözeteknek poralakban való előállítására. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 május hó 14-ike. Elsőbbsége 1916 május hó 23-ika. Azon ismert tény alapján, hogy a vas vizes oldatokból elektrolitosan kicsap­ható, már isimételten megkíséreltek ipa­rilag használható eljárást kidolgozni vasnak bizonyos használatára kész ala­kokban, akár bevonatként, akár lemezek alakjában való előállítására. Az erre irányuló kísérletieknél mutatkozó nehéz­ségek azonban mindig nagyobbak voltak mint azok, amelyek pl. réz finomításánál vagy nikkelnek elektro'litos úton való kiválasztásánál mutatkoztak. Ezen kö­rülmény oka valószínűleg legalább is részben abban rejlik, hogy a vas a kivá­lasztásinál mindig elemi hidrogént vesz föl, miely a vasat rideggé teszi. Az említett nehézségek legyőzése csak részben sikerült és csak egyes használti oéloíkria lehet elektroliitvasat elektrotechnikai készülé­keken és gépeken bevonat alakjában le­csapni. Megkísérelték továbbá azt is, hogy az elekitrolitosan lecsapott vasat utólagos öimlieszitiésd folyamat és mecha­nikai megmunkálás segélyével tegyék büzonyois használati célokra alkalmassá. Ez az eljárás azonban egyrészt költséges, másrészt azzal a veszéllyel jár, hogy a vas az ömlesztés közben ismét kis menv­nyislégü tisztátalanságot vesz föl és a vas­nak elejktrolikus úton való előállításával járó összes előnyök ismét elvesznek. A találmány értelmében áz elektroli­tosan lecsapott vasnak számos ipari célra való hasznosítását más úton érjük el. Találmányunk szerint a fönt említett részletsikerhiez vezető módszerrel ellen­kező útat követünk. Mindazon föltétele­ket, amelyek más eljárások szerint a vas­nak összefüggő alakban való előállítására nézve kedvezők (kis áramsűrűség, cse­kély koncentráció, a hidrogén kiválásá­nak elkerülése, nagy (95°) hőmérséklet, higroszkopos siók hozzáadása stb.), .ki­vétel nélkül mellőzzük vagy egyenesen az ellenkező föltételeket választjuk. Ez­által elérjük, hogy a vas finom porként és rideg alakban cslapódik le. Magában véve ismereites, hogy az említett eszközök hatása a kiválasztott fém szemcsenagy­ságánaik csökkentésében áll. Meglepő azonban az a megfigyelésünk, hogy a ka­pott anyagot könnyen egyenletes porrá őrölhetjük é'S a legfinomabb szitákon szitálhatjuk ált, mi mellett a durvább al­katrészekben csak kis veszteség mutatko­zik. Ez az eredmény egyáltalában nem volt előre várnató, minthogy egyrészt az eddig ismeretes elektrolitvas oly kemény,

Next

/
Thumbnails
Contents