72880. lajstromszámú szabadalom • Készülék ekék vontatógépeinek rögzítésére valü kerékéktuskók mozgatására

Megjelent 1918. évi október üó 19-én. MAGY. gtat KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72880. szám. X/a. OSZTÁLY. Készülék ekék vontatógépeinek rörzítésére való kerék-éktuskók mozgatására. BÁRÓ WANGENHEIM KÁROLY IGAZGATÓ BERLIN­WILMERSDORFBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 27-ike. Elsőbbsége 1917 máju$, h.ó 8-ika. Oly szántóberendezéseknél, melyek egy vontatógépből ós ehhez akasztott ekékből állanak, ismeretes a vontatógépen a ke­rekek mögött éktuskókat alkalmazni, me­lyek a gép visszafelé járását meggátolják illetve a gépet elmozdítbatatlanúi meg­állítják. Jelen találmány tárgya készülék, mely ezen éktuskók emelésére és sülyesztésére szolgál. A találmány lényege abban áll, hogy a tuskók a gép állványon rudak útján csuklósan vannak megerősítve és kötél útján egy emeltyűvel vannak össze­kötve, melyek mozgatása által az éktus­kók emelhetők és sülyeszthetők. Emellett az éktusikók mozgatására külön emeltyűt alkalmazhatunk, azonban a találmány keretében lehetővé válik egy már meg­levő emeltyűt pld. az erőgép hajtóművét bekapcsoló emeltyűt a tuskók mozgatá­sára fölhasználni, úgy hogy a hajtómű bekapcsolásánál a tuskók emeltetnek, a kikapcsolásnál pedig sülyesztetriek. A csatolt rajz a találmány tárgyát oldal­nézetben mutatja. A találmány értelmében az (a) tuskók, amelyelvből mindegyik kerék számára egy van alkalmazva, melyek egymással harántrúd útján összeköthetők, a (b) ru­dak segélyével a (c) gépállványon for­gathatóan vannak megerősítve. Hogy az éktuskók üzeimhelyzetükben és abból ki­mozgatbatók legyenek, a (b) rúdra egy (d) kötél hat, mely az (e) csigán át az (f) emeltyűhöz vezet. Az (f) emeltyű át­fektetése által a tuskók emelhetők és sülyeszthetők. Az (f) emeltyű ezen be­rendezés számára külön lehet alkal­mazva, azonban lehetséges pld. a vontató kocsi motorának hajtóművét bekapcsoló emeltyűt az éktuskók mozgatására föl­használni és pedig akként, hogy a hajtó­mű bekapcsolásánál a tuskók emeltetnek, kikapcsolásánál pedig sülyesiztetnek. SZABADALMI IGÉNY. Készülék ekék vontatókocsijának rög­zítésére vialó éktuskók mozgatására, azzal jellemezve, hogy ezen éktuskók rudaik segélyével a vontatókocsi kere­tén csuklósan vannak megerősítve és kötél útján a vezető ülése közelében alkalmazott állítóeiméltyűvel vannak összekötve. (1 rajzlap melléklettel.) "M *Mfvéftv "vOMGAj* •wVAFSffie*

Next

/
Thumbnails
Contents