72877. lajstromszámú szabadalom • Eljárás acél és vas hengerlésére

Megjelent 1918. évi október ü ó 19-én . MAGY. KIR. SZABADALMI JSjj HIV^AL SZABADALMI LEÍRÁS 72877. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás acél és vas hegesztésére. CHEMISCHES WERK „EMPEDUS" M0R1TZ STEIN CÉG LAUBEGAST-DREZDÁBAN, A bejelentés napja 1917 március hó 13-ika. Jelen találmány tárgya eljárás acélnak és vasnak hegesztésére a nagy berende­zéseket igénylő elektromos hegesztés ki­kerülésével, azáltal, hogy meghatározott alkatrészekből álló hegesztő port alkal­mazunk. A találmány abban áll, hogy az össze­hegesztendő fémrészeket fölhevítjük és borax, vasreszelék, silicium és kettedszén­áavas szóda keverékevel hintjük be, mire a részeket összehozva, újból a por meg­olvadásáig hevítjük föl és azután nyo­mási alatt kihűlni hagyjuk. Jelen eljárás mindenütt alkalmazható, egyszerű útat nyújt, hogy acél és vas iga­zán homogén egésszé köttessék össze. Az •eljárásnál alkalmazásra kerülő hegesztő­port célszerűen a következő módon ál­lítjuk elő: 500 g. boraxot addig hevítünk, míg zöl­des színt vesz föl és ha kihűlt, a kristá­lyokat megőröljük. Azután 750 g. vas­reszeléket egy lemezen kiizzasztunk, az 500 g. boraxporrai összekeverjük és ezen keverékhez 250 g. silicium és 5 g. ketted­szénsavas szóda keverékét adagoljuk. A két összegeszlendő részt erre iz­zóvá tesszük és a port rájuk hintjük. Erre a két összehegesztendő részt ismert módon egymásra hozzuk és mindaddig hevítjük, míg a por folyóssá neim válik. Erre az immár összehegesztett részieket befogjuk és ezen feszültségi nyomás alatt kihűlni hagyjuk. Az új eljárás első sorban azáltal tűnik ki, hogy lehetővé teszi még a legkisebb acélhulladékokat és részeket is egymás­sal való összehegesztés által ismét meg­munkálható acélrészekké egyesíteni, ós pedig oly gyorsan és kifogástalanúl egyesíteni, hogy az újonnan keletkező acéldarab nem tekintendő hiányos, dara­bolt anyagnak, hanem egész acéldarabok­kal egyenértékűnek. Ezáltal nagy anyag­megtakarítást érünik el, melynek legna­gyobb az értéke, mert az összes legki­sebb acélhulladék is ily módon ismét teljes értékű alkalmazást találhat. A hegesztőpor egyeisi alkatrészeinek előbb megadott keverési aránya csak pél­dakép van, mint különösen előnyös ke­verési arány fölhozva.

Next

/
Thumbnails
Contents