72864. lajstromszámú szabadalom • Berendezés textilanyagoknak cirkuláló festőlével való festésére kétrészű kezelőtartály és egyetlen egy festőlé mozgató csavar használata mellett

— 2 -6. ábra E—F vonala mentén vezetett függélyes metszete, az 5. ábra a 6. ábra G—H vonala mentén vezetett, az előbbire merőleges függélyes metszete és a 6. ábra vízszintes metszete az 5. ábra J—K vonala mentén. Az első foganatosítási példánál (1—3. ábráik) az (a) festőtartályt a két (d) és (e) válaszfal a két (b) és (c) kezelőcel­lára és a kettő közt lévő fütőtérre osztja. A (d), (e) válaszfalak nem nyúlnak egé­szen le az (a) festőtartály fenekéig, ha­nem lent — egy (p) rést hagynak szaba­don, melyen a festőié keresztűláramol­hatik. Nem is olyan magasak ezek a vá­laszfalak, min.t az (a) tartályhatároló falai és így a festőlének a (b) és (c) ke­zelőcellákba való átáramlását teszik lehe­tővé. A két válaszfal közt két azonos irányú (f) és (h) keresztfal és egy ezekre merőleges (g) öaszekötőfal foglal helyet, melyek a fűtőteret egy (i) fölső és egy (k) alsó kamrára osztják. Ezek a kamrák a (g) fal egy kivágásán át egymással összeköttetésben vannak, mely kivágás­ban az (1) festőiémozgató csavar van forgathatóan elrendezve. A (k) alsó kamrát égy az (a) tartály fenekéig le­nyúló függélyes (m) válaszfal újabb két, egymásmelleit lévő (k) és (k1 ) térre osztja, melyek a (d) és (e) válaszfalak alatt lévő (p) rések útján, a (b) illetve a (c) cellával vannak összekötve. Az (1) festőié mozgató csavar egy (n) tengelyen ül, melynek az (a) tartályban fekvő ré­sze, egész hosszában, az (m) középfal egy fúratában van elrendezve. Az (n) tengelyt, ismert módon, (o) hajtó szíjko­r'ongokkal jobbra és balra lehet forgatni. Az (m) középfal pontosan a (g) fal kör­alakú kivágásának közepe mögött foglal helyet. Ezáltal az (1) szárnyas festőié­mozgató csavar egyik irányú forgásakor a csavar szárnyai a berajzolt nyilak irá­nyában mozgatott festőléáramot, közvet­lenül a csavar mögött, kényszeredetten ketté osztják. Az egyik áramágat a csa­var, a (k) kamrán át, a (b) cellába, a má­sikat, a (k) kamrán át, az e cellába nyomja. Emellett ni indakél áramág a fes­tendő anyagon hatol keresztül, a (d) és (e) válaszfalak fölött tovaáramlik és az (i) fűtőtérben újból egyesül s így tovább. Az (1) festőiémozgató csavar forgás­irányának megfordításával a festőié mozgásiránya is megváltozik. Ugyanis ekkor a festőié fölülről lefelé a (b) és (c) cellákon át a (d) és (e) válaszfalak alá és innen a (k) és (k1 ) kamrákba szí­vatik be s így tovább. Az (1) csavar kö­zepe előtt álló (m) válaszfal ebben az esetben is azt idézi elő, hogy az (1) csa­var pontosan ^egyenlő mennyiségű festő­iét szív be a (k) és a (k1 ) kamrákból. 4. és 6. ábrákon látható másik fogana­tosítási példa szintén textilanyagoknak cirkuláló festőlével való festésére, szol­gáló szerkezet kétrészű (b), (c) kezelő­tartály és egyetlenegy (1) festölémozgató csavar használatával. Itt is, pontosan az (1) festölémozgató csavar1 hatásos fölüle­tének közepe előtt, a két (b) és (c) ke­zelőcella közt, egy (d) válaszfal van el­rendezve, mely a fejstől'éáramot ismét két egyenlő áramágra osztja el. Ez a. (d) vá­laszfal itt egyúttal a két, (b) és (c) cella válaszfala is, mely cellák közt itt nincs külön festőléfűtőtér elrendezve. Ennél a foganatosítási példánál is lé­nyegileg pontosan ugyanaz a hatás, mint az elsőnél. Az (I) csavar pl., mint leraj­zolt nyilak jelzik, a kezelőfolyadékot (festőlét) a két, (b) és (c) kezelőcella alatt szívja ki ezekből és a mögötte fekvő függélyes (g) csatornán át keresztül­hajtja ezeken a cellákon, úgy hogy a fes­tőié fölülről visszatér ezekbe és ezzel a körfolyamot zárja. — Az (1) csavar for­gásirányának megfordításakor1 és ezzel a festőié cirkulációja irányának megválto­zásakor a festőlét az (1) csavar a függé­lyes (q) csatornán át fölülről kiszívja a (b), (c). cellákból ós a (d) fal két oldalán, két egyenlő áramágban ismét vissza­nyomja azt a (b) és (c) cellákba.

Next

/
Thumbnails
Contents