72863. lajstromszámú szabadalom • Nemez

Megjelent 1 918. évi október hó 14 -én . MAGY. g|| KIR SZABADALMI jESg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72863. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Nemez. CLAVIEZ EMIL GYÁROS ADORFBAN. A bejelentés napja 1917 április bó 14-ike. A jelen találmány tárgya nemez, mely használhatósága és alkalmazhatósága te­kintetéiben egyenrangú az ismert gyapjú-és szöimemeíZekikel ésl így ezeknek ki­tűnő helyettesítő anyaga. Az új nemezt az jellemzi, hogy növényi rostokibó L fő=_ leg mindennemű kákarostokib.Qlr--^i.-'««d­rost okból áll és e rostok kallózásával van készítve. A kallózás, melynek a ros­tokat a nemez előállítása céljából alávet­jük, bármely alkalmas, pl. a gyapjú- és szőmiemezekníél szokásos módon, szap­panok vagy savak használata mellett tör­ténik. A kákarostokat egyéb növényi, vagy állati rostokkal, pl. pamuttal, gyap­júval, sízőrr'el és effélével is keverhetjük. Ezt a keveréket azután elnemezesítésnek t vetjük alá. Ily módor megfelelő rosttar­talmú termék létesül. A káka- vagy egyéb növényrostokból vagy ezen rostok éá állati rostok keverékeiből álló nemez úgy is készíthető, hogy az előállításához való rostokból előbb isimert módon szö­veteket készítünk, melyeket azután a már említett kalózásnak vetünk alá. Ily mo­dor nemezhez hasonló szöveteket (posz­tót) ós efféléket is készíthetünk. Az ilyen nemezeket (kallózva vagy szőve) fes­teni és az alkalmazási céloknak megfe­lelően kikészíteni (kiszabni) is lehet csakúgy,, mint a gyapjúnemezeket. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Nemez, ill. nemezszerü termék, mely­nek jellemzője az, hogy növényi ros­tokból, főleg mindennemű kákaros­tokból áll. 2. Az 1. pontban igényelt nemez fogana­tosítási alakja, melynek jellemzője az, hogy a kálkarostokon kívül még egyéb növényi vagy állati rostokat vagy ilyen rostok keverékeit is tar­talmazza. 3. Az 1. és 2. pontokban igényelt nemez, foganatosítási alakja, ill. abból kér szült nemezszerü szövet, melynek jel­lemzője az, hogy káka- vagy más nö­vényi rostokból, vagy, káka- és állati rostok, esetleg még más növényi ros­tok keverékeiből készült és kallózás­nak alávetett szövetekből áll. cttuvamvtámaftáa wowta.' bhwm it *

Next

/
Thumbnails
Contents