72861. lajstromszámú szabadalom • Berendezés belső szellőzésű villamos gépeken

Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. |g|s KIR. SZABADALMI jEw HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72861. szám. VII/g. OSZTÁLY. Berendezés belső szellőztetésű villamos gépeken. ÖSTERR. BROWN BOVERI-WERKE A.-G. BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 12-ike. Elsőbbsége 1917 január hó 17-ike. Valamely elektromos gép tudvalevőleg akkor van a legjobban kihasználva, hai üzemi maximális igénybevételénél min­den részében éppen elérjük a megenge­dett legnagyobb hőmérsékletieket. Már most leihetetlen és nyilván a jövőben is lehetetlen lesz valamely elektromos gép egyös részeinek fölmelegedését némil'eg pontosan előre meghatározni, amivel a lehülési viszonyok olyannyira függnek a fölületek alakjától és minőségétől, a kü­lönböző szerkezeti anyagok fajától és tömegétől, valamint a géprészek kölcsö­nös befolyásától, hogy azokat számítás útján kifogástalanul tekintetbe venni nem lehet. Ezért lényegileg tapasztalati szám­értékekre és kísérletekre vagyunk utalva, így tehát az előzetes méretszámításnál törekednek ugyan a gép legjobb kihasz­nálására, de azt majdnem sohasem érik el. A legtöbb esetben a megengedett maximális hőmérséklet a gépnek egyik részében előbb áll be, amikor is már meg van szabva az egész gép fölső telje­sí timény-határa. Különösen gyorsan járó gépeknél ne­héz a gép egyik részének oly hűtése, hogy a forgórész és az állórész hőmér­séklete egyenletesen haladjon megenge­dett maximális értéke felé. Az eredetileg szokásos szerkezeti kiképzést a melliékelt rajz 1. ábrája mutatja, mely szerint ren­des centrifugális (v) ventilátor kifelé nyitott forgócsatornákkal van elren­dezve. Látható, hogy a gépnek (1) forgó­részéhez (rotorhoz) szánt hűtőlevegő a forgórészt nem találja közvetlenül, ha­nem irányában meg kell fordulnia, úgy hogy annak a centrifugális erővel ellen­kező értelemben kell a (w) tengely felé visszaáramlania. A hűtőlevegőnek tehát le kell győznie azt a jelentékeny ellen­nyomást, mely a forgórésszel együtt forgó levegő centrifugális erejéből szár­mazik. Az ezen ellennyomás legyőzéséhez szükséges nyomást a (v) ventilátornak kell létesítenie; az 1. ábrán föltüntetett szokásos elrendezésnél a maximális nyo­más nem magának a ventilátornak bel­sejében, ha-nem a tok távolabb, küljebb fekvő mélyedéseiben és kidudorodó ré­szeiben keletkezik, amelyekben a forgó­részhez szánt légáram irányának megi fordítása is bekövetkezik. Némely eset­ben az az áramlási ellenállás, amelyet" a levegő a stáítor- és rotorvaSak közötti légrésben maga előtt talál, oly csekély, hogy a levegő egy része a légrésbe tódul

Next

/
Thumbnails
Contents