72859. lajstromszámú szabadalom • Radiatorelem

__ Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. ggw KIR. SZABADALMI Jgjff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72859. szám. II/h. OSZTÁLY. Radiátorelem. RHEINISCHE SCHWEISSWERKE SIEGLAR G. M. B. H. CÉG S1EGLÁRBAN. A bejelentés napja 1917 október hó 13-ika. A fűtési célokra szolgáló radiátorok rendszerint öntöttvasból készülnek. A radiátorelemek legszokásasabb alakjuk­ban két hosszanti párhuzamos csőből iállnak, melyeket fölül és alul kanyar­csövek kötnek össze. Az öntöttvasradvítónkkal szemben a kcvácsvasból készülteknek az az elő­nyük, hogy kistebb fa 1 vast ags ágúak, jobb hőközlést tesznek lehetővé, ezenkívül súlyuk csekélyebb és szilárdságuk na­gyobb. A találmány tárgya oly kovácsradiátor, melynek alakja a régebbi öntöttvas­radiátorok alakjához Ijasonló. A talál­mány lényege abban áll. hogy a radiát >r két egymással párhuzamos csőből áll. melyekre fölül és alul egy-egy összekölö­süveg van helye/ve, úgy hogy minden egyes elem ezáltal végnélkiüli csőveze­tékké van kiképezve. Az összekötősüve­geket a hosszanti csövekre helyezzük és azokkal összehegesztjük, úgy hogy az öntöttvasból készült radiátoirelemekhez hasonlóan egy darabból álló testet ka­punk. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának egy foganatosítód alakja vázlato­san van föl tüntetve. A rajzon (a, a) két egymáshoz pár­huzamos, tetszőleges keresztmetszetű, kovácsvasból készült cső. Ezen csöveik fölül és alul egy-egv U-alakú (b, c) süveg útján vannak egymással összekötve. Az alsó (c) süvegen vannak a radiátorelem támasztólábai alkalmazva. A radiátort ismert módon több ilyen elemből, a szo­kásos tömítő- és összekötőelemek alkal­mazása mellett J állítjuk össze. A rajzon föltüntetett kivitelen a talál­mány keretén belül alakbeli változtatások eszközölhetők. SZABADALMI IGÉNY. Radiátorelein, azáltal jellemezve, hogy a radiátorelem két egymással párhuza­mos, kovácsvasból készült csőből áll, melyek alul és fölül U-alakú darabok útján egymással össze vannak heg­gesztve. (1 MjlUp mellékletei.} pauas ré&zvent tftlwaság nvomoája

Next

/
Thumbnails
Contents