72857. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fautánzatoknak magnéziából és magnéziumsóból való előállítására

__ Megjelent 1918. évi október hó 14-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72857. szám. XII/f. OSZTÁLY. Eljárás fautánzatoknak magneziából és magneziumsóból való előállítására. WALLIN EDE MÉRNÖK HAMBURG-SEDDELBEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 1-ije. Elsőbbsége 1914 március hó 11-ike. Mindeddig nem sikerült térálló faután­zatoknak kőből való előállítása. Ha kü­lönböző összetételű keverékeket használ­nak, akkor hátrányok adódnak, ame­lyek kiküszöbölésére külön fogások szük­ségesek. A gyakorlatból ismeretes, hogy építé­szeti elemeket nem célszerű kétféle masz­szából előállítani, bármennyire kívána­tos is a belső teisltet porózus és könnyű durva rétegből készíteni ós ezen rétegre a mechanikai kopásnak vagy a légköri be­hatásoknak ellenálló 'tömörebb réteget fölvinni. Az ilyen építészeti elenek még a legszilárdabb betétek alkalmazása eseté­ben is a keverékalkatrészek különböző tágulása folytán vetemednek. A tórállóság pedig tömör építészeti elemeknél <a leg­nagyobb fontosságú. Ugyanezen okból nem lehet fali vagy padlólemezeket két különböző keverék­ből előállítani. A kőből készült fautánza­tok a legdrágább habarcsnak tekintehe­tők, amiért is előnyös volna a nem lát­ható helyeket, pl. háttöltéseket olcsóbb anyagból, pl. cementbetonból előállítani és ezt a réteget köböl készült fautánzat­ból álló bevonattal ellátni. Ez azonban lehetetlen, minthogy a cementből, gipsz­ből vagy efélékből álló beton nem tágul, míg a kőből készült fautánzatok erősen kiterjednek. Ha körülbelül 3 m. hosszú fadeszkát körülbelül 3 mm. vastag kőből készült fautánzattal vonunk ke, akkor a deszka körülbelül V2 méterrel kidombo­rodik. Ilyen feszültségek mellett az épí­tészeti anyag a legtöbb célra használhatat­lan, mihelyt az alapon erősen tapadó be­vonatról van szó. Hogy (emellett mek­kora erők lépnek fel, kitűnik a kőszerű fautánzatok húzási szilárdságából, mely a cementhabarcs (1:3) szilárdságának négy­szeresét érheti el. A kőszerű fautánzatok legfontosabb al­kalmazási tere hézagmentes padlók elő­állítása. Padozatok készítése nem jön te­kintetbe, minthogy a likacsos kökeverék a lekötésnél úgyszólván semminemű tér­fogatváltozást nem mutat. Ha azonban a padozatra fölső réteget fektetünk, akkor a finom réteg kiterjedésével, illetve ösz­szehúzódásával nagyon is számolnunk kell. Csakis ezen jelenségre vezetendők vissza azon hibás kivitelek, amelyeket a kőszerű fautánzatok készítői ismernek. Ezen old)ól az úgynevezett alsó padlóza­tot a legnagyobb gonddal kell készíteni. Ennek kell a feszültségeket felvenni, arne-

Next

/
Thumbnails
Contents