72856. lajstromszámú szabadalom • Gép gyűrűfonat előállítására

__ Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72856. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Gép gyűrüfonat előállítására. LOUIS KUPPENHEIM ARANY- ÉS EZÜSTÁRÚGYÁR CÉG PFORZHE1MBEN. A bejelentés napja t917 szeptember hó 22-ike. Jelen találmány tárgya oly gyűrűfona­tok előállítására való gép, aminők a ne­mes fémárúiparban kézitáskák, pénztár­cák s hasonlók előállítására használtat­nak. A fonat a gépbeii tetszésszerinti szé­lességű szalagokban állíttatik elő és pedig >úigy, hogy a bevezeltett sodrony, meg­felelő készülékek segélyével egy gyürü képezésérq elegendő hosszúságú apró darabokra vagdaltatik, mire a levágott sodronydarabocska először középen egy tövis köré hajlíttatik, úgy hogy két vége egymással párhuzamossá van téve. Az így előkésizített sodronydarabocska mind­együk vége a már kész megelőző sor egy­egy gyűrűjén dugatik _ keresztül és a gyűrüfonat másik oldalán egy alkalmas bélyegző vagy hasonló által teljes gyűrűvé hajlíttatik össze. Minthogy a gyürü képezésére való gép­részek állandóan ugyanabban a függélyes síkban dolgoznak, az egész gyürüfonatnak vízszintes irányban ezen részek mentén oda- ós visza kell haladnia. E célból a gyűrüfonat megfelelően ágyazott sod­ronyspirálisokon függ, melyek megszakí­tott forgó mozgást végednek, úgy hogy az egész gyűrüfonat egy új gyürü elkészítése után egy gyűrű szélességével tovamozgat­tátik. Ennekfolytán két sodronyspirálisra van szükség, melyek mindegjyike fölváltva a gyűrűképző helyen az újonnan képezett gyűrűket egymásután fölveszi, míg a má­sik ennek megfelelően a gyűrűfonatot, melyet az előzőleg képezett gyürűsoron tart, leadja. Ebből következik, hogy a két sodronyspirálisnak különböző magasság­ban keJ'l állania, és pedig akkora távol­ságban egymás fölött, mejly egy gyürü sugarának felel meg. Minthogy a spirá­lisok a fonatot fölváltva fölveszik és ismét leadják, a spirálisok helyzetét, valahány­szor a fonatszalag oldalvégét elérték, egymással föl kell cserélni, úgy hogy az ezen pillanatig magasabban állló spirális ezután a fél gyűrűszélességgel mélyebben fekszik és megfordítva. A gyürüfonatnak ily módon való elő­állításánál az úgynevezett pikkelysorofe vagy a gyűrűsorok, melyek mentén a gyűrűk, pikkelyeik vagy tetőcserepek mód­jára egymásfölé sorakoznak, függélyesen lelógnak, úgy hogy a szabadon függő fo­nat nem eshetik össze. Ebből azonban az következik, hogy a vízszintes gyűrűsarok fölváltva egy fél gyű rűszélességgel mind-

Next

/
Thumbnails
Contents