72852. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas palackdugó fából

__ Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBra HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72852. szám, XVIII,d. OSZTÁLY Rugalmas palackdagó fából. W1NKLER JÁNOS ÉPÍTÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 február hó 15-je. Jelen találmány célja: a parafában mutatkozó hiány folytán a dugóké szí tél­ben beállott nehézségek kiküszöbölése, illetve annak lehetővé tétele, hogy a mai viszonyok között rendkívül drága parafa­dugók helyébe, más anyagból készült, megfelelő olcsó dugók legyenek előállit­hatók. E célra legalkalmasiabb anyag gyanánt a fa mutatkozik, amelynek rugalmassá­gát azonban megfelelő olcsó eljárással nö­velni kell, hogy a parafa sajátságait meg­közelitse. A legegyszerűbb eljárás az, hogy a tö­mör fadugó testéből fürészeléssel, hasi­tással vagy más módon az anyag egy ré­szét elvonjuk, miátlal a szabadon lebegő . szárak rugalmassá válnak és a palack nyakában biztos zárást létesítenek. Hogy pedig a hasadékokon keresztül a palack tartalma ki ne szivároghasson, a réseket parafin, sztearin, viasz, vagy hasonló ál­landó képlékenységü anyaggal töltjük ki. Jelen találmány tárgya a fönti megol­dás, mely részletesen a csatolt rajziból is­merhető meg. Az 1. ábrán sima dugó látható, me­lyen behasításokat az (a) vonalak jel­zik. E hasítások (b) hosszúságban végig haladnak a dugó testén, míg (c) hosszú­ságbán a dugó érintetlen marad. Ezen érintetlen rész tartja össze a bevágások folytán keletkező szeleteket. A 2. és 3. ábra ugyanolyan kivitelű du­gót ábrázol, azzal a különbséggel, hogy ezeknél a palacknyak belső falához si­muló dugónyak, recés késsel gyűrűal'aikú hornyokkal (2. ábra) van ellátva, vagy recés hengerrel recézett (3. ábra) oly célból, hogy az ilymódon keletkező mé­lyedések, tökéletesebb zárás elérhetése végett viasz, vagy egyéb tömítőanyag föl­vételére alkalmassá tétessenek. Ugyan­ezen célból ráspollyal, vagy más hasonló szerszámmal is felborzolhatjuk a dugó említet részét, miáltal az ugyancsak al­kalmassá Válik arra, hogy a tömítőanya­got a dugó testén jól kösse. A 4. ábra az előzőikben ismertetett du­gók oly kiviteli alakját mutatja, amely­nél erősebb dugaszoMs elérése céljából, a dugó középen hosszirányban bizonyos mélységig meg van fúrva, mely- fúratba a dugónak a palackba Való beszorítása után egy kúpos tüskét (d) verünk, mely a dugó széleit a palacknyak belső fö­lületéhez szorítja.

Next

/
Thumbnails
Contents