72849. lajstromszámú szabadalom • Vonókötéltartószerkezet kötélvasutak számára

__ Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. gfe KIR. SZABADALMI giga HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72849. szám. V/g/l. OSZTÁLY­Vonókötéltartószerkezet kötélvasutak számára. LOVAG PIRKENAU ERICH MAGÁNMÉRNÖK KLAGENFURTBAN. A bejelentés napja 1917 április hó 26-ika. A találmány tárgya oly v o n ók öt éle 1 re 11 -dezés, melynek lényegét a talajtól (terep­től) és melléképületektől függetlenül, szo­rítószerkezet útján a vonókötélre fölfüg­gesztett vonókötélvezető csiga képezi, mely a szorítószerkezet körül a hord­kötélhez ,képeist harántirányban kilenget­hető, a csiga terheletlen állapotában ön­működően a függőlegesbe beálló tartóban forgathatóa'n van ágyazva. Az új berendezés célja a vonókötéinek oly helyeken! való emelése, ahol az a talajt érintené vagy lavinák által való eltemejfcés veszélyének van kitéve és ahol a terepviszonyok, valamint a lavina­veszély folytán közbenső tartót nem lehet felállítani. , A berendezés a hordkötélen való meg­erősítés folytán a talajtól! független és azt ott, ahol szükséges, a kocsiról a, hord­kötélre szerelhetjük föl. Ezenkívül a be­rendezés a vonókötelek túlságos mér­tékű belógását megakadályozza és ezáltal az anyagkímélésen kívül a kocsik egyen­letesebb menetét teszi lehetővé. A kocsik lökésszerű előremozgása, mely akkor lép föl, ha nagy fesztávoiságok folytán a be­lógás nagy, a belógás kiküszöbölése által el van hárítva. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy foganatosítási alakját mutatja. Az 1. ábrán a vonófcötéltartószerkezet olj dalnézetben, a 2. ábrán elölnézetben, részben metszet­bein, a 3. ábrán az 1. ábra a—b és a 4. ábrán az 1. ábra c—d vonala szerint vett nagyobb léptékű metszetben látható. A vonókötéltartószerkezet lényegében a (z) vonókötél számára való (r) vezető­csigából, a csiga (t) tartójából és a (k) szorítóslzerkezetből ált A (k) szorítószerkezetet a kétrészü (1) hüvely képezi, melynek célszerűen érde­sített (2) fúrata a (3) hordkötelet körülfogja. A hüvely részeit a sülyesztett (4) csavarok tartják összei. A furat érdesítésének az a célja, hogy a berendezésnek a hordkötél mentén való elcsúszását megakadályozzuk; ezenfelül az (1) hüvelyt hosszirányú eltolódás ellen még az egymással szembenálló (5) rög­zítő csavarok útján is biztosítjuk (4. ábra.) Az (1) hüvely közepén a (6) szűkítés van kiképezve, mely körül a (t) tartó leng. Ez a tartó kétszeres meghajlítás által ket­tős kengyellé van kiképezve, mely a vonó-

Next

/
Thumbnails
Contents