72846. lajstromszámú szabadalom • Sínrögzítő berendezés

__ Megjelent 1918. évi október hó 14 -én . MAGY. gK, KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72846. szám. v/a/l. OSZTÁLY Sinrögzítő berendezés. KATONA LAJOS VILLANYSZERELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 február hó 12-ike. A sínvándorlás megakadályozását célzó használatos berendezések állandó fölügyeletet igényelnek és emellett nem akadályozzák meg teljesen a sín eltoló­dását. Ezen segítendő, a jelen találmány tárgyát tevő sínrögzítö berendezés a talpfához rögzített tokon kiképezett tám­lécből és a tokban elrendezett ékhatású szoritószervböl áll, mimellett a szoritó­szerv függélyes elrendezésű, csavarral rögzíthető ék által elszorított vízszintes helyzetű lapos ékek által Szabályozható és szorítható oly erősen a sín talpához, hogy a szorítószerv és a tokon kiképe­zett támléc közé beszorított sín semmi körülmények között el nem mozdulhat, illetve meglazulhat. A mellékelt rajzon a találmánynak egy példaképem foganatosítási alakja van föltüntetve. 1. ábra a készülék elölnézete, 2. ábra alap vetülete, 3. ábra a készülék részbeni harántmet­szete elölnézetben leemelt süveggel, 4. a süveg alulnézete, 5. ábra a függélyes és vízszintes hely­zetű ékek, valamint a szorítószerv elren­dezését és működési kapcsolatát mu­tatja. 6. ábra a függélyes ós vízszintes hely­zetű ékek csatlakozását mutatja alulné­zetben. A talpfához szokásos távolságra egy­más után egy-egy (a) tok van (b) csa­varok vagy szögek által megerősítve. Az (a) tokon (c) támléc van kiképezve, melyhez a síntalp egyik széle támasz­kodik, a tök másik végén (d) toldiat lát­ható. A (d) toldat egy haránt kivágásá­ban (e) szorítószarv és (f) lapos ékek, valamint (h) csavar által rögzíthető füg­gélyes (g) ék van elrendezve. A (h) csavar az (ia) tok alsó részében vágott csavarmenetbe kapaszkodik. A (g) ék (5. és 6. ábra) aliatt látható módon kiképe­zett (gl) részével a két (f) éket egyide­jűleg elszorítja. A (h) csavar feje négy­szögletes ós a tokra fölilleszthető (j) sü­vegben kiképezett sokszög alakú (k) ki­vágásba a csavarnak bármely helyze­tébe befekszik és a süveg felillesztése által rögzítődik úgy, hogy valamely vo­nat elhaladásánál mutatkozó rezgés a ké­szüléket meg nem lazíthat ja. A (j) süve­get az (a) tokban kiképezett (i) lyukba beillesztett (1) csavarral rögzítjük. Az ismertetett sínrögzítő berendezés következőképen működik: A (j) süveg ile-

Next

/
Thumbnails
Contents