72841. lajstromszámú szabadalom • Önműködő gyorsszabályozó villamos gépekhez

__ Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72841. szám. vu/g. OSZTÁLY. Önműködő gyorsszabályozó villamos gépekhez. GEHRIG JÓST SZÖVETSÉGI TISZTVISELŐ BERNBEN. A bejelentés napja 1917 szeptember bó 12-ike. A találmány villamos gépekhez való ön­működő gy or ss zab á lyoz óra vonatkozik, melynek célja a gépek villamos feszült­ségének, áramának vagy teljesítményének önműködő szabályozása gerjesztő áram vagy gerjesztő feszültség változtatása útján. A szabályozó a gerjesztés Változtatását gerjesiztő ellenállásnak periodikus rö­vidréz'árása és újbóli bekapcsolása révén kapcsoló kontaktusokon át eszközli, amelyek oly elektromágnesek hatása alatt állnak, amelyeket úgy a szabályozó gerjesztő feszültség vagy gerjesztő áram, mint a szabályozandó feszültségek, ára­mok vagy teljesítmények is befolyásolják. A szabályozó az eddigiektől különösen abban különbözik, hogy a minden gyors­szabályozónál szükséges visszavezetés folyadékvisszavezetés alakjában kerül al­kalmazásira, amely a gerjesztés hatása al'att áll. Ismeretesek már oly villamos feszült­ségszabály ozók, amelyeknél a szabályo­zandó feszültséghez kíaposolt elektromág­nes mágnesmagva segédkontaktust mű­ködtet, melynek hatása aliatt a szabályo­zandó feszültség csökkenése esetén egy ellenállás a szabályozandó villamos gene­rátor gerjesztő gépének mágneskörében rövidrezáródik, míg a feszültség emelke­dése esetén az ellenállás a mágneskörbe ismét bekapcsolódik. A gerjesztő ellen­állás rövidrezárása és bekapcsolása foly­tán beálló túlszabályozás következtében az elektromágnes mágnesmagva folytonosan lengésben vajn, úgy hogy a szabályozási folyamat a gerjesztő ellenállás, periodikus rövidrezárásától és újbóli bekapcsolásá­ból áll. Ennélfogva a már szabályozott feszültség sem marad teljesen változatlan, hanem az is a gerjesztő ellenállás rövidre­zárásának és újbóli bekapcsolásának pe­riódus száma szerint lüktet. A szabályozó hatását már most azáltal javíthatjuk meg, hogy a feszültségre reá­kapcsolt elektromágres horgonyát folya­dék visszavezetéssel kombináljuk, mint amilyene)k például mechanikai sebesség­szabályozóknál használatosak. Emellett a visszavezetés, — mint ismeretes — a sza­bályozó közeggel, tehát jelen esetben a szabályozó gerjesztő feszültséggel ált függő viszonyban. A gerjesztő, ellenállás váltakozó rövidre­zárása és újbóli bekapcsolása útján elő­idézett gerj esztőf észül tség-változásoik a folyadékvisszavezetés révén oly módon

Next

/
Thumbnails
Contents