72840. lajstromszámú szabadalom • Szállítóberendezés

__ Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. r SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 72840. szám. V/f. OSZTÁLY. Szállítóberendezés. OTTO GRÁF CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 február hó 2-ika. Elsőbbsége 1916 ebruár hó 2-ika. A találmány tárgya szállítóberendezés, mely két vagy több egytengelyű tartó­állványból áll; ezen tartóállványok mind­egyike egy-egy tartóelemmel van ellátva, úgy hogy az állványok a szállítandó teher segítségével kocsivá egyesíthetök. A tartó­állványok emellett célszerűen eröátvivö­szerkezettel lehetnek fölszerelve, mely a tartóelem emelését és lesülyesztését teszi lehetővé. A találmány értelmében to­vábbá a tartóállványokon a tartóeleme­ken kívül támasztóelemek is lehetnek elrendezve, melyek a szállítandó teherhez támaszkodnak és azt a tartóelemekkel együttműködve rögzítik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának több foganatosítási alakját mutatja. Az 1. ábrán .az első foganatosítási alak oldalnézete, a 2. ábrán ugyanennek elölnézete, a 3. ábrán fölülnézete es a 4. ábrán alkalmazási mód] a látható. Az 5. és 6. ábrán két további foganatosí­tási alak van elölnézetben föltüntetve. Az 1—5. ábrán (12) a (11) kerék ten­gelye, melyre az (1) villa támaszkodik. Ezen villa (2, 3, 4, 5) toldatai a szögalakú {10) tartóelem osúszóvezetékeit képezik. A fölső (6) villavégen a (8) csavar utján a (7) excenteremelö van fogathatóan ágyazva, melynek (9) pecke a (10) tartó­elem hasítékába kapaszkodik. A leírt berendezés működése a követ­kező: Ha a tartóállvánnyal valamely terhet akarunk fölemelni, akkor az állványt az eltolandó tárgy hosszanti oldalának kö­zepéhez toljuk (4. ábra) és pedig oly módon, hogy a (10) tartóelem talprésze az illető tárgy alá kerüljön. A (7) emelő ebben a helyzetben önzárás által van rögzítve. A teher másik oldalán ugyanily modon alkalmazunk egy második tartó­állványt. Ily módon a teher a kct tartó­állvánnyal együtt egységes kocsivá egye­sül, melyet tetszés szerint eltolhatunk. A lerakódás az emelők visszaforgatásá­val történik; ezáltal a teher a főidre állíttatik és a tartóállványok eltávolít­hatók. Az 5. ábrán látható (13) csavarorsó fölül a (14) csavarkereket tartja, mellyel a (15) csiga kapcsolódik. Ezen részek a (16) tartó ós az (1) villa közé vannak be­építve és működtetésükre a (17) forgattyú szolgál. A forgattyú elforgatása által a (10) tartóelem függőleges irányú eltoló­dását érjük el.

Next

/
Thumbnails
Contents