72830. lajstromszámú szabadalom • Lőfegyveres kard

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72880. szám. XIX/d. OSZTÁLY. Lőfegyveres kard. VÁRI ISTVÁN FÖLDMÍVES ALSÓITTEBÉN. A bejelentés napja 1916 junius hó 20-ika. Jelen találmány tárgya olyan lőfegyve­res kard, melynél két kézifegyver, neve­zetesen szúró- és vágófegyver van egye­sítve lőfegyverrel és pedig olymódon, hogy a kétféle fegyver együttesen is hasz­nálható, vagy pedig a szerkezetről a kardhoz tartozó részek könnyén leszerel­hetők, miáltal szabványos lőfegyver, forgó- vagy másrendszerű pisztoly marad vissza. A találmány tárgyának egy példakénti kiviteli alakját a csatolt rajz mutatja. Ezen rajzon az 1. ábra a találmány tárgyát oldalnézet­ben mutatja, a 2. ábra pedig a lőfegyveren levő (h) toldat metszetét, melybe a kardpenge erősíttetik be. Ezen rajzon (a) a pisztoly agya, (b és c) a pisztoly váza, (d) a pisztoly hengere, (e) a kakas, (f) a ravasz, (g) a cső, (h) a kardpengét befogadó hüvely, (i és il) az irányzék, (j) a kard kosaira és (k) a kard pengéje. A kard kosarának alsó, szélesebb része a pisztoly (c) vázára van húzva és oda egy néhány csavar útján, vagy más megfelelő módon erősítve; fölső, keskenyebb része pedig a pisztoly (a) agyának végéhez támaszkodik és E csavarok megoldása után a kard kosara lefejthető és ugyanily könnyen a (h) hüvelyből a penge is eltávolítható, miáltal visszamarad a rendes pisztoly, mely más hasonló pisztolyoktól alig kü­lönbözik. SZABADALMI IGBXY. Lőfegyverrel egyesített kard, azáltal jel­lemezve, hogy a kivehetően készített karpenge befogadására a pisztolyon alkalmazott (h) hüvely szolgál, a kardkosár alsó, szélesebb része a rajta alkalmazott megfelelő nyílás útján a pisztoly (c) vájára van ráhúzva, míg a kardkosár fölső, keskenyebb része a pisztoly (a) agyának végéhez van csavarva. (1 rajzlap melléklettel.) PAkLU Wé^Y é HYI ' ÁaW—U NY*M*Á4A »>WMT«a

Next

/
Thumbnails
Contents