72825. lajstromszámú szabadalom • Zár konzervesüvegek és hasonlók részére

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72825. szára. XVIII/d. OSZTÁLY Zár konzervüvegek és hasonlók részére. ROSENBAUM HÚGÓ SZERKESZTŐ BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 8-ika. Elsőbbsége 1916 augusztus nó 28-ika. Konzervüvegeknek és hasonlóknak tö­kéletes tömítésére viaszból, páráimból, gyantából és hasonlókból, tehát 'oly anya­gokból való rétegek a legalkalmasabbak, mely anyagokat az organikus anyagok­nak ártalmas csírák meg nem támadnak. Egy ily rétegnek megfelelő alkalmaz­hatiásia céljából a tulaj donképeni tömítö­szert megolvasztott állapotban vagy ol­datban egy kéregpapirból, nemezből, vagy más hasonló szívóképes anyagból Való alátétre visszük rá, úgy hogy egy vékony összefüggő réteget alkot. Ha már most ezt a líemezt a réteggel az üvegnek szélére ráhelyezzük és egy a lemez fölé fektetett fémlap útján rúgónyomás segé­lyével az üveg széléhez gyengén hozzá­nyomjuk, ajkkor a konzerváíáls céljára szükséges sterilizálás következtében a szívóképes alátét a vízgőzöknek behato­lása folytán meglágyul, (az alátét a rá­helyezés előtt bemártás által is megned­vesíthető) egyúttal azonban a megfelelő lágyulási, illetőleg olvadási fokkal bíró anyagból készült védőréteg i's annyira meglágyul és simulékonnyá válik, hogy ez a közbenső födél az üvegnek széléhez tökéletesen hozzásimul és a rúgó által tartva. ebben a helyzetben a lehűlésnél megkeményedik. A nagyobb külső lég­nyomás a lemezt állandóan az üveg szé­léhez szorítva tartja. Ilyképen az edény­nek egész nyílását elfödő viasz, illetve gyantaréteg keletkezik, mely egy ideális lezárást képez, anélkül, hogy a kinyitást gyakorlati értélemben véve akadályozná, mivel az edény tartalmának veszélyezte­tése nélkül szükség esetén alátétjével együtt elszíakítbató. Ez a zár lehetővé töszi, hogy a mele­gítésnél a gőzök, mihelyt a gyönge rúgó­nyomást legyőzik, eltávozhatnak. A kri­tikus pillanatban azonban jelen zár rög­tön elzárja az edényt, vagyis abban a. pillanatbán, amikor a kezdődő lehűlés következtében attól kell félni, hogy csíra­dús levegő az edénybe be ne hatoljon. A lehűlés után a tömítő réteg az egész nyílást hiermetikusian elzárja. Az ilyképen elzárt edényeik tartalmuk­nak veszélyeztetése nélkül, tetszőleges időig még kedvezőtlen körülményeik kö­zött is megőrizhetők. SZABADALMI IGÉNY. Záir edények részére, utóbbiak tartaíLmá­nak csíramentes megőrizhetésére, jel­lemezve egy szívóképes anyagból ké-

Next

/
Thumbnails
Contents