72820. lajstromszámú szabadalom • Cipőtalpvédő

_ 2 -által a hevederek és alaplemez szorosan egybefoglaltatnak, miáltal a hevederek végein elrendezett (12, 13, 14, 15) kam­pók a talp peremén az A—A, B—B érin­tők érintési helyeinél rögzíthetnek. A (11) alaplemezzel egy darabban kivágott (22) kampók az alaplemez elülső részét a talphoz szorítják. A 4., 5., 6. ábrák a he­vedereköt és az alaplemez elülső részét szétszedve mutatják. A 7., 8. és 9. ábrákbeli kiviteli alaknál a (23, 24) hevedereket az (1) talpon el­helyezett (11) allapliemez (25, 26)-nál ki­metszett részeiből fölhajlított (27, 28) lemezrészek kapcsolják l az alaplemezhez, miáltal a (29, 30, 31, 32) kampók a talp­lemez peremén az előző kiviteli alak "módjára rögzíttdtnek. A 10—11. ábrákbeli kiviteli alaknál a védőnek egy duplatalpú cipőre alkalma­zása van föltüntetve, (la) és (lb) a dupla cipőtalpat alkotó két talpréteg. Ezen két talpréteg közé vannak az (50, 51) heve­derek szorosan helytállóan bedolgozva, a pántok aláhajlított (52, 53) kampói fölébe pedig a taposó elemeket hordó (11) alap­lemez van betólva, amely a kampók kö­zül el nem szabadulhat. Az (54) heveder­ág fölhajlított kampója útján az alap­lemez alátámasztására szolgál. Az (50, 51) hevederek alá bevezetett alaplemez előrészét az 1. és 7. ábriákbeü kiviteli alak módjára fölhajlított fülek útján a cipő orrának pereméhez kapcsoljuk. A 12. ábrabeli kiviteli alaknál a (11) alaplemezen az AA, BB érintők érintési helyein képzendő kampók számára az alaplemezzel egy darabból (33, 34) fülek vannak kivágva. Ezeken kívül azonban az alaplemezen több (35, 36) fület is ké­pezhetünk további kampók céljára. Ezek a kampók a cipőtalp peremén szögeose­léssel, szögezéssel stb. megerősíthőtök, például úgy, mint a 13. ábra mutatja, ahol a (11) lemez (33) kampója az (1): talp szélén (37) lyukas szögeccsei van megerősítve, amely szögecs lyuka a cipő. fölsőrész rá erősítésére szolgálhat. A (11) alaplemezből fölhajlítótt kampók erő­sebbé tételére a 12. ábrafoeli alaplemez (33) vonalon kívüli részét — amelyből t. i. a kampók készülnek — vastagabb lemezből állítjuk elő, amelyet a belső > gyengébb résszel például szögecselés út­ján, összeerősítünik. Vastagabb alaplemez­nél a hajlékonyságot a 12. ábrában föl­tüntetett (39) bemetszésekOáel mozdítjuk elő. Az alaplemez hossziránybeli hajlé­konyságát fokozhatjuk a 8. ábrában föl­tüntetett, az alaplemez egész szélességét átfogó (40) hullámszerű behajlítással is. A taposó elemek kiviteli alakjai az 1—2. ábrákban vannak föltüntetve. (41) egy taposó gombbetét, amelyet az alap­lemezből kistancolt (42) karimában rög­zítünk. (43) sziiltén taposó gomb, ame­lyet az alaplemez (44) furatán keresztül vezetett (45) kapcsolattal az aleplemez­hez kötünk. (46) egy hosszában tagozott taposó léc, amely az alaplemez (47, 48) gereblye alakú ki metszései által szabaddá tett és leihajlított lemezszakaszok közé van befogva. A leírt taposó elemek az « alaplemez egész rendelkezésre álló terü­letét borítják. A cipőtalp, illetőleg az alaplemez a be­foglaló kampók közt akkora játékkal bír, amennyit a talp lépés közben való meghajlása megkíván. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Cipőtalpvédő, jellemezve a cipőttalp­védőnek a cipőtalppal a cipőtalp kö­zépső kiszélesedő része előtt és mögött levő ékszerű szakaszai mentén való összekapcsolása által; jellemezve to­vábbá a cipőtalp és a védő oly módon való összekapcsolása által, hogy e kapcsolat céljára a cipőtalpvédő alap­lemezével összekötött hevederek vé­geinek avagy a kettős cipőtalpba ikta­tott hevederek végeinek — avagy pe­dig az alaplemez füleinek meghajlítá­sával előállított kampóik szolgálnak; jellemezve továbbá a hevederek oly kiképzése által, melynélfogvia a heve­derek kampói a talp szélén beállít­hatóan eltolhatók és emellett a heve-

Next

/
Thumbnails
Contents