72811. lajstromszámú szabadalom • Javítások késtartókon

- a — nek megfelelő oldalköszörülése csiaik a homlokoldalon történik, ami öntve elő­állított kéregöntésű késeknél elengedhe­tetlen kellék. A késtartó másik végén ,az (i') üreg a kés fölvétele céljából az oldalfölülletben van kiképezve. A kés ismeretes eszkö­zökkel a késtartóval szilárdan köthető ös'sze. Az üregben a kés mögött elrendezett és különböző vastagsággal1 bíró, ütköző gyanánt szolgáló (k) biététeik a 2. ábra szerint álló és fekvő ék- és prismatikus alakú (1) betetdlarabok, a 4. ábra szerint pedig (m) áillífócs'ajvar segélyével a kés elkopásához mérten utánállíthatók. Az 5. ábra szerint ,a kés alatt (n) alá­tétlemez van alkalmazva az üregnek ki­töltése céljából, mely alátét esetleg egy (n) hosszldvágás mentén eltolható és oldalirányban rögzíthető. Ilyen alátét al­kalmazása esetén, úgy a kés, Valamint az alátét mögött ütköző gyanánt szolgáló (k) betétek vannak elrendezve, melyek (i) ék és prismatikus altakú betétdara­bokkal, vagy pedig egy (o) csavarorsó segélyével a mozgatható (p) ékdarab se­gély év»el a kés kopiásiához képest után­állíthatóüc A 6. ábra szerint a késtartó föllső és alsó része az (r) hosszkijvlágásban veze­tett és a késien keresztülhatoló (s) csa­varorsó segélytével van szilárdan össze­kötve. A (k) ütközők finomabb beállítá­sára a fogazott (1) ékdarabok szolgálnak. A ,7. ábráin a kés fölvételére szolgáló üreg a szersZámgé péknél Waszn/ált kés­leszorítóban Van kiképezve és az üreg­nek egyik vagy mindkét vége a rajzon nem látható tolókával zárható el, úgy hogy a tóidba és a kés között a (k) üt­közők és esetleg az (1) ékdarabok elhe­lyezhetők. A .rajz szerint az (i) üreg zárt, míg az (i') üreg oldialt nyitott. A szer­számgépeknél használt revoüverfejek a kés fölvétele céljából hasonló módon ki­képezhet ők, anélkül, hogy a találmány lényegétől eltérnénk. A 8. ábra szierint az (i) üreg és a kés trapezaJfakú. Ezen afakn'afk előnye, hogy a kés két oldalfölülete pontosabban fék­szik föl az üregben, SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Javítás a 70390. sz. szabadalomban védett késtartókon, jellemezve azál­tal, hogy a sima fölületű késtartó és a szerszámgépeiknél használt kés­leszorítópofa között (c) fogazott léc van elrendezve, .mely fönyúló peremé­vel a késtartót körülfogja, míg fogaiba az eltolható (e) szorítókengyel kapasz­kodik. 2. Az 1. igénypont szerinti késtartó egy foganatosítási alakja, jellemezve azál­tal, hogy a késtartó fölső és két oldal­fölül etében több horony van kiké­pezve, melyek bármelyikébe (g) for­gácsvédőlemez alsó megfelelő kivágá­sánál fogva bevezethető és helyzeté­ben rögzíthető. 3. A 2. igénypont szerinti 'késtartó egy, foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a forgácsvédőlemez egy átlátszó lemezzel vagy sodronyszövet­tel fölszerelt figyelő nyílással van el­látva. 4. Az 1—3. igénypont szerinti késtartó egy foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a késtartó üregében a kés mögött ütköző gyanánt szolgáló (k) betétdarabok vannak elrendezve, melyek a kés kopásához képest ék­alakú (i) testekkél utánállíthatólk (2. és 5. ábra). 5. A 4. igénypont szerinti késtartó egy foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogv a (k) ütközőbetétek egy csavarorsóval leszorítható ékdarab segélyével utánállíthatók (5. ábra'). 6. A 4. igénypont szerinti késtartó egy, foganatosítási alákja, azáltal jelle­mezve, hogy a (k) ütközőbetétek egy­másba kapaszkodó fogazott ékdara­bok segélyével utánállíthatók (6. ábra). 7. A 4. igénypont szerinti késtartó egy foganatosítási alakja, azáltal jelle-

Next

/
Thumbnails
Contents