72810. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mindenemű szívós és tartósan raktározható vasbőrök előállítására

Miután továbbá hígított ferrisó oldatok, aránylag gyorsan bázikus sóvá és szabad sialvvá bomlanialk, míg az oldat állandó­sága a koncentráció fokozásával növek­szik, ajánlatos, hia a císerzést kezdettől fogva tömény ferrisóoldatokklal, tehát a csáva töménységének szokásos lassú fo­kozása nélkül1 végezzük. Ha ezen eljárásniak megfelelően cser­zésre kész pőréket valámely ferrisónak mérsékelt hőmérsékleten előállított, kon­centrált oldatával kezeljük, mely ferro­sóktól teljesen mentes, sőt az esetleg jelenlevő Perrosók oxidálása céljából valamely oxidálószer fölöslegét is tartal­mazhatja, akkor kitűnő, piacképes minő­ségű bőrt kapunk, melynek tulajdonságai kísérletek tanúsága szerint az eddigi hat éves raktározási idő után is ugyanolyan jók, mint kejvésstel az előállítás után. A föntemlített föltételeiknek megfel lő munkafolyarriatokblain való beíarlása melleit úgy, erős, mint igen lágy, nyúlé­kony bőröket is kaphatunk, ha ,a vas­oxidhoz kötött slavmertnyiségeiket a leg­nehezebben oldható bázikuis sótól kezdve mindaddig fokozzuk, míg csak gyengén savanyú sót nem kapunk. Kissé savanyú vagy közömbös ferrísók használatánál a mésztől teljesen meg­szabadított pőréket kevéssé alkálikusian reagáló .sókkal, pl. boraxxal való előkeze­lésnek vagy bázikussá tett aluminium­vagy krómoxidsókkal, való előoseirzésnek vetjük alá, hogy az esetleg jelen levő szabad savat lekössük. Példa: Magában véve ismert módon, de 35° C. hőmérséklet lényeges túllépése nélkül oly tiszta ferrísóoldtatot állítunk elő, mely ferrosótól teljesen mentes és az ol­dat térfogatára számítva legalább 8— 10% vasoxidot (Fe203) tartalmaz. Ha az oldatot ferrosókból krómsaWal, salé­tromsavval vagy klórsavv'al való oxidá­lással állítjuk elő, akkor az oxidálószer­ből mindjárt annyit veszünk, hogy annak körülbelül 10%-a redukálatl'anul marad­jon vissza. A szokásos módon sózással előkészí­tett és előcserzett pőrék cserzésére meg­felelő mennyiségű 2—5%-os konyhasó­vagy glaubersóoldlatot készítünk és az időközben előkészített vasoldatból annyit adunk hozzá, hogy a- csáva legalább 1—2% vasoxidot (Fe203) tartalmazzon. A cserzést továbbá adagolás nélkül azon­nal megkezdjük. A cserzés be van fe­jezve, ha a bőr friss metszetfölülete azt mutatja, "hogy -a cserzés a bőrön egyenle­tesen kereszLülmient és ha a csáva tö­ménységének csökkenése már nem ész­lelhető. A kikészítés a krómbőröknél szokásos módon történik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás mindennemű szívós és tartó­san raktározható vasbőrök előállítá­sára, mely abban áll, hogy a cserzést . ferrisókikal, oxidációszerek fölöslegé­nek jelenlétében végezzük. 2. Az 1. igényben védelt eljárás további kiképzése, mely abban áll, hogy a vasoldat készítésénél 35° C. hőmér­sékleten nem megyünk lényegesen túl és az oldatot ezután gyorsan szoba­hőmérsékletre hűtjük le. 3. Az 1. és 2. igényben védett eljárás további kiképzése, mely abban áll, hogy a vascserzést kezdettől fogva, tömény ferrisóoldatokkal, tehát a csáva töménységének lassú fokozása nélkül végezzük. 4. Az 1., 2. és 3. igényben védett eljárás foganatosítási módja, mely abban áll, hogy a mésztől teljesen megszabadí­tott pőréiket gyengén alkálikusan reagáló sókkal Vagy bázikussá itett alumínium- vagy krómoxidsókkal való előkezelésnek ve jük alá és a cserzést ezután közömbös vaigy gyen­gén savanyú ferrisókkál visszük kte^ resztül. PAUA6 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents