72808. lajstromszámú szabadalom • Reklámkészülék

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72808. szám. ix/h. OSZTÁLY Reklámkészülék. KRAMER JENŐ UTAZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 jnnius hó 13-ika. Jelen találmány tárgya reklámkészü­lék, mely különösen kirakatokban vagy más efféle helyeken való alkalmazásra van rendelve és lényegében keretbe fog­lalt táblában kiképezett pontozásokba szerelt, sík vagy tetszőlegesen domború, avagy villanykörte alakú testek mögött ismert szerkezet útján elmozgatható és .& kívánt reklámfölirást vagy ábrát föl­tüntető átlátszó pontozású szalagból és a keret mögé foglalt zárt szekrénybe he­lyezett, a szalagot megvilágító, illetve az ezen lévő reklámfölirás vagy ábra pon­tozásain áthatoló fényt szolgáltató elek­tromos lámpából áll. A találmány tárgyát képező reklám­készülék a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a készülék elölnézete, a 2. ábra ugyanannak metszete, az 1. ábra A—B vonal'a szerint, a 3. ábra pedig a reklámszalag távlati képe. A készülék áll a tetszőleges izzótestek­ke'l fölszerelt és ismert módon állandóan vagy időnként megvilágítható (a) keretbe foglalt (b) táblából, mely ismert elhelye­zésben sík, tetszőlegesen domború vagy villanykörteallakú testeket befogadó (c) foglalatokkal van ellátva. A (b) tábla mögött isimert hengerekről letekeresel­hető (d) reklámfölület van elhelyezve, melyen a kívánt reklámfölirást vagy áb­rát föltüntető fényátbotísátó (e) pontok (3. ábra) vannak kiképezve. A- keret mögé tetszőleges alakú (f) zárt szekrény van illesztve, melyben az áramforrásból táplált és a (d) szalag hátsó oldalát meg­világító egyetlen (g) izzólámpa foglal helyet. Az áram bekapcsolásánál az izzólámpa, az egyidejűleg a (b) tábla mögé hozott (d) szalagnak a reklám föl ifást vagy áb­rát föltüntető (e) pontjain átveti a fényt, úgy hogy a (b) táblán a reklámfölirás vagy ábra láthatóvá válik. A készülék úgy lehet kiképezve, hogy időszakonként az áram kikapcsolása után az újbóli bekapcsolás alkalmával mindenkor más-más fölirattal vagy ábrá­val bíró szalagrész kerül a (b) tábla és a (g) izzólámpa közé. SZABADALMI IGÉIÍT. Reklámkészülék, jellemezve keretbe fog­lalt táblában kiképezett pontozásokba szerelt, sík vagy tetszőlegesen domn

Next

/
Thumbnails
Contents